Nawigacja

Dokumenty Szkoły

Nagłówek

 

S T A T U T

 

 

Publicznej Sześcioletniej

 

Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy
 w Krośnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

 

dnia 17 października 2008 r.

- tekst  ujednolicony

 

 

 

 

 

 

I

 

PRZEPISY  OGÓLNE

 

 

§ 1

 

1.      Podstawą prawną niniejszego Statutu jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. „ O systemie oświaty” ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 624, z 2002 r. Nr 10 poz. 46, z 2003 r. Nr 146 poz. 1416).

 

2.      Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku „ O systemie oświaty”.

 

 

 

 

II

 

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

§ 2

 

1.      Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy i zwana jest dalej Szkołą.

 

2.      Szkoła ma swoją siedzibę w budynku wolnostojącym we wsi Krośnica przy ulicy

      Ojca Leona 1, telefon: 018 265-01-90 , faks: 018 265-01-91 i jest szkołą o charakterze
      publicznym.

                                                   

3.      Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez Szkołę w pełnym brzmieniu.

1/  Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy -
                 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy.

 

4.      Szkoła jest jednostką budżetową.

 

5.      Nauka w Szkole trwa 6 lat w dwóch etapach: I etap – nauczanie zintegrowane I - III,
etap II – nauczanie w klasach IV- IV.

 

6.      Językiem wykładowym jest język polski.

 

 

7.      Szkoła zapewnia uczniom naukę języka obcego od klasy I.

 

8.      W szkole działa biblioteka z właściwie i celowo dobranym księgozbiorem.

 

9.      Szkoła zapewnia dojeżdżającym uczniom opiekę w zorganizowanej świetlicy.

 

 

§ 3

 

1.      Szkoła uczy przede wszystkim dzieci ze swego obwodu. Obwód ten obejmuje:

                               1/ sołectwo Krośnica,

                               2/ sołectwo Hałuszowa.

 

2.   Do Szkoły uczęszczają dzieci mniejszości narodowej romskiej zamieszkałe w obwodzie.

 

 

§ 4

 

1.      Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Krościenko n.D.

 

2.      Gmina zabezpiecza potrzeby finansowe i administracyjne, wyznacza osoby lub organy
do ich realizowania i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem.

 

3.      Organ prowadzący Szkołę może ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie

      i na zasadach określonych w Ustawie.

 

4.      W sprawach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych Gmina może występować
z wnioskami do Dyrektora Szkoły, który ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu
14 dni.

 

 

§ 5

 

Szkoła posługuje się pieczęcią zwykłą informacyjną i pieczęcią okrągłą zgodnie
z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 6

 

 

Imię Szkoły związane jest z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej Szkoły.

 

 

§ 7

 

1.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

      przepisy.

 

III

 

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

 

 

§ 8

 

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 

1/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
    świadectwa ukończenia szkoły,

2/ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów
    i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku
    uczniów,

3/ sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
    możliwości szkoły.

 

 

§ 9

 

1.      Działalność wychowawcza Szkoły oparta jest na Programie Wychowawczym Szkoły uchwalonym przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

2.      Program Wychowawczy jest integralną częścią niniejszego Statutu.

 

 

 

§ 10

 

1.      Zadania realizowane przez Szkołę samodzielnie określa art.7 Ustawy.

 

2.      Szkoła w szczególności zapewnia bezpłatnie nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 

3.      Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

4.      Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach wykonawczych do Ustawy.

 

5.      Szkoła realizuje ustalone programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, a także ramowe plany nauczania.

 

6.      Szkoła realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

7.      Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne:

 

                               1/ szkolny zestaw programów nauczania zostaje przyjęty uchwałą Rady
                                   Pedagogicznej,

                               2/ szkolny zestaw podręczników zostaje podany do publicznej wiadomości
                                   i umieszczony na gazetce szkolnej dla Rodziców do dnia 1 marca
                                   każdego roku szkolnego.

 

 

§ 11

 

1.      Szkoła realizuje cele i zadania w duchu umiłowania ojczyzny, humanizmu, tolerancji  

      i wolności sumienia przez:

 

                               1/ uwypuklanie w procesie dydaktycznym i wychowawczym dziedzictwa

                                   kultury narodowej, języka ojczystego,

                               2/ organizację nauki religii lub etyki,

                               3/ odwoływanie się do wzorów osobowych wybitnych Polaków oraz

                                   wydarzeń historycznych,

                               4/ prowadzenie pracy wychowawczej i wdrażanie wiedzy historycznej,

                               5/ odwoływanie się do historii regionu pienińskiego i Małopolski, jego

                                   kultury, obyczajowości, obrzędowości, bogactwa historii materialnej

                                   i duchowej,

                               6/ odwoływanie się w procesie dydaktyczno – wychowawczym do

                                   trwałych zasad i wartości moralnych oraz chrześcijańskich,

                               7/ umożliwienie uczniom korzystania z zajęć pozalekcyjnych,

                                   organizowanych w Szkole przez nauczycieli , sponsorów, kluby

                                   i stowarzyszenia, których cele statutowe są zbieżne z celami Szkoły,

                               8/ uwrażliwienie na „ piękno podwórka i piękno małej i dużej ojczyzny”,

                               9/ realizację zadań w zakresie programu szkoły promującej zdrowie.

 

 

§ 12

 

1.      Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej poprzez:

 

                               1/ organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych a zajęć
                                   specjalistycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, reedukacyjnych

                                   i innych w miarę możliwości i potrzeb,

                               2/ organizację zajęć wyrównawczych,

                               3/ wychowawcom klasowym przy organizowaniu pomocy

                                   psychologiczno – pedagogicznej, szczegółowo określonej 

                                   w Zarządzeniu Nr 15 MEN z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie zasad

                                   udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

                                   ( Dz. U. MEN Nr 6 poz.19 ),

                               4/ zapewnienie uczniom opieki służby medycznej.

 

 

§ 13

 

1.      Szkoła może zapewnić opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do

      szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej przez :

 

                               1/ tworzenie klas integracyjnych ( w miarę potrzeb i możliwości),

                               2/ realizację przez nauczycieli indywidualnego programu nauczania

                                   przy ścisłej współpracy z odpowiednią poradnią specjalistyczną,

                               3/ organizację zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków
                                   finansowych.

                              

 

 

§ 14

 

1.      Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych

programów nauczania oraz ukończenie Szkoły w skróconym czasie przez:

 

                         1/ organizację, w miarę możliwości i potrzeb Szkoły, zespołów

                             zainteresowań, w tym przedmiotowych,

                         2/ przygotowanie uczniów uzdolnionych do konkursów przedmiotowych

                             i innych konkursów,

                         3/ umożliwianie realizacji indywidualnych programów lub toku nauki,

                         4/ organizowanie wycieczek, imprez, uroczystości szkolnych,

                         5/ umożliwienie korzystania z różnych źródeł wiedzy (biblioteka, internet).

 

 

§ 15

 

1.      Szkoła realizuje funkcję opiekuńczą odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 

2.      Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, zwłaszcza nad uczniami niższych klas i uczniami narodowości romskiej poprzez:

 

                               1/ rozpoznanie ich warunków życia w rodzinie,

                               2/ wczesne kierowanie dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

                                   w celu ustalenia terapii dydaktyczno – wychowawczej.

 

3.      Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów

ruchu, słuchu  i wzroku poprzez:

 

                         1/ konsultacje z właściwą poradnią specjalistyczną,

                         2/ organizację dla nich procesu dydaktycznego zgodnie z zaleceniami

                             poradni specjalistycznej, oraz nauczanie indywidualne dostosowane
                            do możliwości dzieci i Szkoły,

                         3/ zastosowanie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego, określonej        

                            w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

       4/ organizację w szkole pracy pedagogicznej, w miarę możliwości

           dostosowanej do indywidualnego programu pracy, zawartego
           w opiniach i orzeczeniach.

         

 

4.      Nad uczniami, którym z powodu warunków  rodzinnych lub losowych potrzebne są
szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna, Szkoła zapewnia:

 

                         1/ korzystanie z pomieszczeń szkolnych wg obowiązujących zasad,

                         2/ drugie śniadanie w miarę możliwości Szkoły,

                         3/ doraźną pomoc materialną z budżetu Rady Rodziców i Gminnego

                             Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku n.D.,

                         4/ udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych realizowanych w miarę

                             posiadanych środków, w ciągu całego roku szkolnego oraz bezpłatny

                             udział w koloniach, w okresie ferii zimowych i wakacji,

                         5/ zwalnianie  z różnego rodzaju opłat.

 

5.      Szkoła prowadzi w miarę potrzeb działalność profilaktyczną opartą na Programie Profilaktycznym uchwalonym przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

                               1/ Program Profilaktyki pierwszorzędowej stanowi integralną część
                                   Statutu Szkoły.

 

 

§ 16

 

1.      Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę
 – na czas pobytu dojeżdżających dzieci w szkole (poza zajęciami lekcyjnymi) opiekę sprawuje wychowawca świetlicy szkolnej (według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną).

 

2.   Dyrektor Szkoły powierza szczególnej opiece każdy oddział jednemu z nauczycieli

      uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ,,wychowawcą”.

 

3.   Jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają w klasach I-III i IV-VI stosuje się zasadę

      ciągłości pracy wychowawczej.

 

4.   Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców danej klasy, po zaopiniowaniu przez Radę

      Pedagogiczną, Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela, któremu powierzył zadania

      wychowawcy.

 

5.  Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły i w trakcie

     wycieczek organizowanych przez Szkołę, określają odrębne przepisy oraz regulamin
     zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

6.      Nauczyciele Szkoły sprawują opiekę nad uczniami w czasie zajęć, a dyżurujący nauczy-

ciele w czasie przerw międzylekcyjnych , przy czym:

 

                         1/  do dyżurów zobowiązani są nauczyciele uczący w Szkole, według

                              harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego,

                         2/ dyżur rozpoczyna się pół godziny przed rozpoczęciem pierwszej                       

                              lekcji, a kończy wraz z ostatnią lekcją,

                         3/ nauczyciele prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie mają
                             obowiązek sprowadzania uczniów do szatni.

                              

 

7.      W czasie trwania zajęć szkolnych uczniowie nie opuszczają Szkoły bez wiedzy nauczyciela. (Wyjątkiem jest przerwa dwudziestominutowa podczas której, uczniowie pod opieką personelu Szkoły, mogą dokonać drobnych zakupów, w sklepie znajdującym się naprzeciwko budynku szkolnego).

 

8.      W czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów przyjmują nauczyciele prowadzący zajęcia.

 

                               1/  w czasie rekolekcji i podczas nauki religii opiekę nad uczniami
                                   sprawują nauczyciele katecheci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

9.      Dzieci z oddziału przedszkolnego powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

 

                               1/  wychowawca oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo
                                   i higienę pracy przez cały czas pobytu dziecka w szkole,

                               2/  wychowawca oddziału zezwala na samodzielne opuszczenie Szkoły
                                    przez dziecko, tylko na pisemną prośbę Rodziców.

 

 

 

IV

 

ORGANY  SZKOŁY

 

 

§ 17

 

1.      Organami Szkoły są;

 

                               1/ Dyrektor Szkoły,

                               2/ Rada Pedagogiczna,

                               3/ Rada Rodziców,

                               4/ Samorząd Uczniowski.

 

2.      Organy Szkoły prowadzą swoją działalność zgodnie z Ustawą i Statutem Szkoły.

 

 

§ 18

 

1.      Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły.

 

2.      Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza Zarząd Gminy po wygranym konkursie.

 

3.      Zasady przeprowadzania konkursu określa regulamin opracowany na podstawie art.36 Ustawy.

 

4.      Rada  Gminy przed każdym konkursem powołuje komisję konkursową i uchwala regulamin konkursu.

 

5.      Rada Gminy może upoważnić Przewodniczącego Zarządu Gminy do nawiązania stosunku z Dyrektorem szkoły na podstawie aktu powierzenia.

 

6.      W sprawie odwołania Dyrektora ze stanowiska mają zastosowanie przepisy Ustawy art.38.

 

 

§ 19

 

1.      Dyrektor odpowiada za sprawne funkcjonowanie Szkoły, a przede wszystkim za :

 

                               1/ kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą Szkoły,

                                   którą reprezentuje na zewnątrz,

                               2/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

                               3/ sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie harmonijnego roz-

                                   woju psychofizycznego za pomocą aktywnych działań prozdrowotnych,

                               4/ realizację uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompe-

                                   tencji,

                               5/ dysponowanie finansami i prawidłowe wykorzystanie środków
                                   określonych w planie finansowym Szkoły,

                               6/ wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy i przepisów

                                   szczególnych,

                               7/ zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
                                   organizowanych przez Szkołę.

 

2.      Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dyrektor decyduje w sprawach;

 

                               1/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

                               2/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycie-

                                   lom oraz innym pracownikom Szkoły,

                               3/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

                                   w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych

                                   pracowników Szkoły,

                               4/ określania zakresu czynności i kompetencji nauczycielom, pełniącym

                                   funkcje kierownicze w Szkole i pracownikom niepedagogicznym.

 

3.      W sprawach dotyczących obowiązku szkolnego Dyrektor Szkoły podejmuje decyzje określone odrębnymi przepisami.

 

4.      Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz organem prowadzącym.

 

5.      Dyrektor przyjmuje swoje obowiązki na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

 

§ 20

 

1.      W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2.      Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele.

 

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

4.      Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

5.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 

6.      W zebraniach Rady Pedagogicznej na jej wniosek lub za jej zgodą mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły oraz inne osoby, które mogą mieć głos doradczy.

 

7.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się:

 

                               1/ przed rozpoczęciem roku szkolnego,

                               2/ przed zakończeniem półrocza w celu zatwierdzenia wyników

                                   klasyfikowania i promowania uczniów,

                               3/ po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.

 

8.      Zebrania mogą odbywać się również w miarę potrzeby, z inicjatywy Przewodniczącego Rady, organu prowadzącego Szkołę, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

9.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 

10.  Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.

 

 

§ 21

 

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

                               1/ zatwierdzanie planu pracy Szkoły,

                               2/ zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

                               3/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

                                   pedagogicznych w Szkole,

                               4/ ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

                               1/ organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład

                                   zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

                               2/ projekt planu finansowego Szkoły,

                               3/ wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń,

                                   nagród i innych wyróżnień,

                               4/ propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom

                                   stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz

                                   dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

                                   i opiekuńczych.

 

3.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo projekt jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

4.      Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę        o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora z wnioskiem o odwołanie nauczyciela  z innej funkcji kierowniczej w Szkole.

 

5.      W przypadkach określonych przez Ustawę organ prowadzący Szkołę lub jej Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania
uchwały Rady Pedagogicznej.

 

6.      Rada Pedagogiczna w sprawach personalnych wyraża swoją opinię w tajnym głosowaniu.

 

7.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym bądź jawnym.

 

8.      Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania poruszanych spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich Rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

 

§ 22

 

1.      Członek Rady jest zobowiązany do:

 

                               1/ nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady pedagogicznej,

                                   które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także

                                   nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

                               2/ współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego

                                   współdziałania wszystkich członków Rady, przestrzegania postanowień

                                   prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

                               3/ czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady

                                   i jej komisji, do których został powołany oraz wewnętrznemu

                                   samokształceniu,

                               4/ realizowania uchwał Rady,

                               5/ składania przed Radą sprawozdań z wykonanych przydzielonych zadań.

 

§ 23

 

1.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności:

 

                               1/ zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w ponumerowanej

                                   księdze protokołów, w formie określonej regulaminem,

                               2/ protokoły Rady przechowywane są w aktach Szkoły zgodnie   

                                   z odrębnymi przepisami,

                               3/ protokolantów i komisję wniosków i uchwał powołuje Rada na

                                   wniosek przewodniczącego.

 

2.      Rada Pedagogiczna  podejmuje uchwały w sprawie przyznania uczniom nagród i kar.

 

3.      Rada ma prawo do zmiany lub nanoszenia poprawek w regulaminie na umotywowany wniosek 50 % + 1 członek Rady.

 

 

§ 24

 

1.      Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu uczniów. Powołana jest do reprezentowania rodziców wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej.

 

2.      Organizację i działalność rady Rodziców reguluje regulamin.

 

3.      Rada Rodziców jest powołana do:

 

                               1/ współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wycho-

                                   waniem uczniów,

                               2/ współdziałania ze Szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy

                                   dydaktyczno- wychowawczej i podnoszenia jej wyników.

 

4.      Rada Rodziców udziela Szkole pomocy w zakresie:

 

                               1/ szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej,

                               2/ uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania

                                   dzieci do Szkoły, zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery

                                   wychowawczej i warunków do odrabiania zadanych lekcji,

                               3/ oddziaływanie na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki

                                   w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,

                               4/ organizowania pomocy wychowawczo – opiekuńczej i materialnej

                                   dla sierot i innych dzieci, które nie mają niezbędnej opieki i warunków

                                   kształcenia się,

                               5/ pomoc w organizowaniu dożywiania i kolonii dla dzieci i młodzieży,

                               6/ w miarę możliwości wspomaga materialnie Szkołę.

 

5.      Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
i Radą Szkoły.

 

6.      Fundusz Rady Rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę.

7.      Regulamin Rady Rodziców określa zasady gospodarowania funduszem Rady Rodziców.

 

8.      Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 

§ 25

 

1.      Podstawową komórką organizacyjną Rady Rodziców jest Rada Klasowa Rodziców            w danej klasie i opiekunów składająca się z 3 osób.

 

                               1/ Rada Klasowa Rodziców wybierana jest na ogólnym zebraniu
                                   Rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym, większością

                                   głosów,

                               2/ Rada Klasowa Rodziców spośród wybranych członków w głosowaniu
                                   tajnym wybiera Przewodniczącego oraz jednego delegata do Rady
                                   Rodziców,      

                               3/ w obradach Rady Klasowej Rodziców może brać udział wychowawca
                                   danej klasy.

 

2.      Zadaniem Rady Klasowej Rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców w danej klasie, a w szczególności:

 

                               1/ współdziałanie ze wszystkimi rodzicami oraz nauczycielami uczącymi

                                   w danej klasie w zakresie nauczania, wychowania i opieki,

                               2/ współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji zadań związanych

                                   z rozbudową szkoły oraz zadaniami o charakterze ogólnoszkolnym,

                               3/ opracowanie własnych planów finansowych na rok szkolny oraz

                                   rozliczania na ogólnym zebraniu rodziców,

                               4/ plan ten nie może być niezgodny z planem rady Rodziców.

 

3.      Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 

4.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

 

                               1/ wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

                               2/ tryb przeprowadzania wyborów do Rady Klasowej Rodziców oraz
                                   przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców.

 

 

§ 26

 

1.      Radę Rodziców tworzą wybrani przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców.

 

2.      Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera Prezydium (5 osób). W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:

 

                               1/ przewodniczący,

                               2/ zastępca,

                               3/ sekretarz,

 

                               4/ skarbnik,

                               5/ członek.

 

3.      W miarę potrzeb Rada Rodziców może organizować spośród swoich członków komisje. Do prac w tych komisjach mogą być powołani rodzice spoza Rady Rodziców.

 

4.      Kadencja  Rady Rodziców trwaj eden rok i kończy się z dniem wyboru kolejnej Rady we wrześniu następnego roku szkolnego.

 

                               1/ członkostwo Rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

a)      przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

b)      ukończenia Szkoły przez dziecko,

c)      śmierci,

d)      zrzeczenia się członkostwa,

e)      braku udziału w pracy Rady bez usprawiedliwienia.

 

5.      Członkowie Rady Rodziców tracą swój mandat w przypadku złożenia rezygnacji, odejścia dziecka ze szkoły lub przez odwołanie przez Radę Rodziców, jeżeli nie wywiązują się            z przyjętych obowiązków.

 

6.      Prezydium Rady Rodziców opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz               z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców. Dokumenty te zatwierdza Rada Rodziców Szkoły w pełnym składzie.

 

7.      Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Zebrania prezydium rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.

 

8.      Uchwały wszystkich zebrań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie) zapadają większością głosów. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami Dyrektor Szkoły uchyla ją. Rada Rodziców może odwołać się od decyzji Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

9.      Fundusze Rady Rodziców mogą być użyte wyłącznie na cele określone w regulaminie.

 

10.  Funduszem dysponuje prezydium Rady Rodziców na podstawie preliminarza na dany rok szkolny przyjętego przez Radę Rodziców.

 

11.  Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy Rad Klasowych.

 

12.  Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość według przepisów regulujących sposób prowadzenia rachunkowości.

 

13.  Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo-gospodarczego, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków.

 

 

                                1/ o wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje

                                   każdorazowo na piśmie Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły.

 

 

 

§ 27

 

1.      Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 

                               1/ bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców i jego prezydium,

                               2/ zwoływanie zebrań rady Rodziców i prezydium,

                               3/ przewodniczenie obradom,

                               4/ podejmowanie bieżących decyzji nie wymagających konsultacji

                                   z Radą Rodziców lub prezydium,

                               5/ reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

 

2.      Do zadań zastępcy przewodniczącego należą wszystkie sprawy przewodniczącego w przypadku pełnienia zastępstwa oraz sprawy zlecone przez prezydium
i przewodniczącego.

 

3.      Do zadań sekretarza należą sprawy:

 

                               1/ zapewnienia właściwej organizacji pracy Rady Rodziców

                                   i jego prezydium,

                               2/ przygotowanie materiałów do pracy Rady Rodziców i prezydium,

                               3/ prowadzenie dokumentacji biurowej Rady Rodziców i jej prezydium

                                   (protokołowanie posiedzeń w specjalnej księdze protokołów).

 

4.      Do zadań skarbnika należą sprawy:

 

                               1/ prowadzenie całokształtu działalności finansowej Rady Rodziców,

                               2/ przygotowanie propozycji wysokości składek na Radę Rodziców,

                               3/ czuwanie nad terminowością realizacji składek i kontrola, w tym

                                   zakresie wydawanie zaświadczeń dla rodziców,

                               4/ akceptacja dokumentów finansowych,

                               5/ sporządzanie projektów planów finansowych oraz sporządzanie

                                   sprawozdań finansowych.

 

5.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

                               1/ uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

a)      Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,

 

 

b)      Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów i rodziców, realizowane przez nauczycieli,

 

                               2/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
                                   kształcenia lub wychowania,

                               3/ opiniowanie projektu planu finansowego.

 

6.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 27 ust. 5 pkt 1 litera a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

7.      W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa  regulamin.

 

 

§ 28

 

 

1.      Rada Rodziców prowadzi swoją działalność zgodnie z regulaminem.

 

2.      Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców każdego roku na pierwszym posiedzeniu większością 2/3 głosów.

 

3.      Rada Klasowa na wniosek wychowawcy klasy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić niektórych rodziców z całości lub części opłacania składek.

 

4.      Wydatki realizowane są zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym przez Radę Rodziców.

 

 

 

§ 29

 

1.      Działalność Rady Rodziców kontroluje komisja rewizyjna:

 

                               1/ komisja rewizyjna wybierana jest w głosowaniu tajnym lub jawnym

                                   na pierwszym posiedzeniu spośród członków Rady Rodziców

                                   w liczbie 3-5 osób,

                               2/ komisja rewizyjna wybiera spośród swojego grona przewodniczącego

                                   i zastępcę.

 

2.      Zadaniem komisji rewizyjnej jest:

 

                               1/ czuwanie nad prawidłową działalnością Rady Rodziców i jej organów,

                               2/ składanie sprawozdań ze swojej działalności , wraz z wnioskami

                                   przed Radą Rodziców.

 

 

§ 30

 

1.      Wybory organów Rady Rodziców powinny nastąpić w terminie 14 dni po odbyciu zebrań klasowych i wybraniu przedstawicieli do Rady Rodziców.

 

2.      Rada Rodziców może zgłaszać wnioski o wyróżnienie nauczycieli, wychowawców  i rodziców przez ich zakłady pracy, władze oświatowe, organizacje społeczne za ich działalność.

 

3.      Wnioski składane są w uzgodnieniu  z Dyrektorem szkoły.

 

 

§ 31

 

Dokumentacja z pracy Rady Rodziców, jej komisji i Rad Klasowych przechowywana jest
w kancelarii Szkoły.

 

                              

 

§ 32

 

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego celem jest:

 

                              

                               1/ uczestniczenie uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych

                                   problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami

                                   w realizacji celów wychowawczych szkoły,

                               2/ rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i wzajemnego

                                   wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki

                                   i grupę,

 

                               3/ kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie wa-

                                   runków do aktywizacji społecznej, samokontroli, samooceny i samo-

                                   dyscypliny uczniów.

 

 

2.      Zadania Samorządu Uczniowskiego to:

 

                               1/ kształcenie właściwego stosunku uczniów do nauki,

                               2/ organizowanie uczestnictwa społeczności szkolnej w planowaniu,

                                   realizacji życia i pracy szkół,

                               3/ organizowanie pomocy i opieki koleżeńskiej uczniom napotykającym

                                   trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,

                               4/ wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły – pielęgnowanie tradycji

                                   szkoły i samorządności,

                               5/ współudział w organizowaniu czasu wolnego uczniów,

                               6/ rzecznictwo interesów społeczności uczniowskiej,

                               7/ organizowanie udziału młodzieży w gospodarowaniu szkołą.

 

 

3.      Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego to:

 

                               1/ zgłaszanie propozycji do Programu Wychowawczego Szkoły,

                               2/ wyrażanie opinii dotyczących zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania
                                  Uczniów,

                               3/ współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia i pracy

                                   młodzieży w szkole,

                               4/ prowadzenie działalności informacyjnej wśród młodzieży,

                               5/ wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży,

6/ gospodarowanie w porozumieniu z opiekunem Rady Rodziców  

                                   funduszami będącymi w posiadaniu tejże Rady.

 

 

 

§ 33

 

Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów       w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

 

§ 34

 

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z Ustawą i Statutem Szkoły.

 

 

§ 35

 

1.      Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski             i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności takich jak:

 

                               1/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,

                                   celem i stawianymi wymaganiami,

                               2/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zacho-

                                   waniu,

                               3/ prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie

                                   właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością

                                   rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

                               4/ prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

                               5/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,

                                   rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

                                   organizacyjnymi, w  porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

                               6/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

                               7/ wyrażanie swojej opinii podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.

 

 

§ 36

 

 

W szkole mogą działać na zasadach określonych w Ustawie inne organizacje                                  i stowarzyszenia.

 

V

 

ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

 

 

§ 37

 

1.      Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

 

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 38

 

1.      Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach 0-VI.

 

 

§ 39

 

1.      Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania i planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę    w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

2.      W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów oraz liczbę godzin przedmiotów i zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 

3.      Projekt arkusza organizacyjnego jest opracowany przez Dyrektora Szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

 

 

§ 40

 

1.      Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy realizujące program nauczania określony odrębnymi przepisami, według planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

 

2.      W zależności od liczby uczniów i poziomu nauczania klasy dzieli się na odziały,                   w których liczba uczniów powinna w zasadzie wynosić od 24 do 30 . W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego może być niższa.

 

3.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

 

4.      W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie może przekroczyć 25, w tym 2-3 niepełnosprawnych.

 

5.      Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

 

 

§ 41

 

1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych   i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły
z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny pracy.

 

2.      Szczegółowy rozkład zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel, przestrzegając tygodniowego przydziału czasu.

 

3.      Dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych ustala Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstaw programowej wychowania przedszkolnego.

 

4.      Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych odpowiadają terminom przerw            w pracy Szkoły, chyba że organ prowadzący ustali inaczej.

 

 

 

§ 42

 

1.      Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone             w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W klasach I-III nauczyciel prowadzi zajęcia blokami tematycznymi. Ilość czasu pracy i odpoczynku uczniów dostosowuje do możliwości
i potrzeb psychofizycznych uczniów.

 

3.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na podstawie ramowego planu nauczania.

 

4.      Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

 

§ 43

 

 

1.      Decyzje dotyczące podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa przygotowuje Dyrektor, opiniuje Rada Pedagogiczna, podejmuje organ prowadzący Szkołę.

 

2.      Listę przedmiotów, których zajęcia mogą odbywać się w grupach, określa Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w publicznych szkołach ogólnokształcących.

 

 

§ 44

 

 

1.      Niektóre zajęcia obowiązkowe (np. dydaktyczno-wychowawcze), koła zainteresowań                  i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także
w formie wycieczek  i wyjazdów.

 

2.      Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.

 

3.      Szkoła może, za zgodą zainteresowanych, organizować dodatkowe zajęcia opłacane przez ich uczestników.

 

4.      Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 2 finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów.

 

5.      Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

 

 

 

§ 45

 

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły, lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 

§ 46

 

1.      Szkoła ma obowiązek prowadzenia biblioteki szkolnej będącej pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

2.      Regulamin biblioteki, opracowany przez nauczyciela bibliotekarza w porozumieniu  z Dyrektorem Szkoły, zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

3.      Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po zakończeniu.

 

4.      Przejmowanie opieki nad biblioteką szkolną dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

5.      W bibliotece dokonuje się inwentaryzacji zbiorów w myśl obowiązujących przepisów.

 

 

§ 47

 

 

1.      Przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej:

 

                               1/ ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele

                                   i rodzice,

                               2/ jednorazowo wolno wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną

                                   lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni),

                               3/ z czasopism można korzystać w bibliotece,

                               4/ uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia

                                    większej ilości książek jednorazowo,

                               5/ książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni,
                                   w wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu
                                   zwrotu,

                               6/ książki należy szanować jako dobro ogólnoszkolne, zauważone

                                   uszkodzenia naprawić lub zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.

                                7/ w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić

                                    lub zwrócić inną o trzykrotnej wartości po uzgodnieniu

                                    z nauczycielem-bibliotekarzem,

                               8/ pod koniec roku szkolnego książki winny być zwrócone najpóźniej

                                   na tydzień przed rozpoczęciem ferii letnich.

 

 

§ 48

 

1.      Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:

 

                               1/ wypożyczanie książek i czasopism,

                               2/ systematyczne zaznajamianie się z księgozbiorem szkolnym i nowoś-

                                   ciami wydawniczymi,

                               3/ systematyczne prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczo-infor-

                                   macyjnego w ilości zgodnej z ramowym planem nauczania,

                               4/ udostępnienie książek i czasopism czytelnikom odnotowując datę

                                   wypożyczenia i zwrotu na karcie czytelnika,

                               5/ prowadzenie rozmów z poszczególnymi czytelnikami na temat ich

                                   lektury oraz udzielania porad rzeczowych stosownie do poziomu

                                   odbiorców,

                               6/ wdrażanie do umiejętnego posługiwania się książką, czasopismami

                                   i innymi materiałami bibliotecznymi, do korzystania z różnych

                                   typów wydawnictw,

                               7/ przygotowywanie wszystkich uczniów do korzystania z bibliotek

                                   publicznych,

                               8/ przygotowywanie materiałów do analizy czytelnictwa na posiedzenia

                                   Rady Pedagogicznej,

                               9/ opracowywanie rocznych planów pracy biblioteki,

                             10/ systematyczne prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej,

                             11/ gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

                             12/ właściwe rozmieszczenie i konserwacja zbiorów,

                             13/ prawidłowe ewidencjonowanie zbiorów i prowadzenie ksiąg

                                   inwentarzowych biblioteki,

                             14/ utworzenie aktywu bibliotecznego i systematyczna praca z nim,

                             15/ popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów poprzez:

 

a)      organizowanie konkursów czytelniczych w grupach wiekowych,

b)      organizowanie wystaw i kiermaszy książek,

c)      przygotowywanie inscenizacji wybranych utworów,

d)      wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o przyznanie nagród

książkowych dla najlepszych czytelników w danym roku szkolnym,

e)      systematyczną, codzienną współpracę z nauczycielami poszcze-

gólnych przedmiotów.

 

                              16/ prowadzenie służby informacyjnej poprzez:

 

                                           a)   wydzielenie księgozbioru podręcznego,

    b)   systematyczne uzupełnianie kartotek bibliotecznych,

    c)  gromadzenie wycinków i innych materiałów tekstowych

   i ilustracyjnych na aktualne tematy związane z programami

   nauczania i wychowania.

 

 

§ 49

 

1.      Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada:

 

                               1/ 6 sal lekcyjnych o zróżnicowanej powierzchni,

                               2/ bibliotekę z centrum multimedialnym,

                               3/ czytelnię,

                               4/ pokój nauczycielski, kancelarię szkoły,

                               5/ szatnię,

                               6/ pomieszczenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

                                   i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

                               7/ salę TV i wideo,

                               8/ boisko przyszkolne,

                               9/ pomieszczenie kuchenne,

                             10/ salę komputerową,

                             11/ świetlicę.

 

2.      W celu realizacji statutowego obowiązku prowadzenia działalności prozdrowotnej Szkoła udostępnia pomieszczenie pielęgniarce środowiskowej.

 

 

§ 50 


Regulaminy pracowni komputerowej i świetlicy znane są uczniom, a ich pisemne wersje umieszczone są w widocznym miejscu w /w pomieszczeniach.

 

§ 51

 

Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwo promocyjne, a swoim absolwentom świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, które upoważnia do rozpoczęcia nauki w gimnazjum.

 

 

 

 

 

VI

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

§  52

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,  a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

 

2.      Do zadań związanych z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego należy:

 

                               1/ dokładna znajomość programu nauczania przedmiotu, planu dydaktycz-

                                   nego szkoły oraz programu przedmiotów pokrewnych (ogólnie)

                                   i z poprzednich klas,

                               2/ rytmiczna realizacja nauczania przedmiotu, zgodnie z opracowanym

                                   rozkładem materiału,

                               3/ systematyczne przygotowanie się od strony metodycznej i merytory-

                                   cznej do każdych zajęć,

                               4/ wykorzystanie wszystkich dostępnych pomocy dydaktycznych podczas

                                   prowadzonych zajęć,

                               5/ współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie i rodzicami dzieci.

 

3.      Do zadań związanych z dbałością o pomoce naukowe i sprzęt szkolny należy:

 

                               1/ wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o ich zakup bądź modernizację,

                               2/ odpowiednie reagowanie na przejawy ich niszczenia,

                               3/ konserwowanie ich w miarę możliwości – wspólnie z młodzieżą,

                                   rodzicami i władzami szkoły,

                               4/ prowadzenie edukacji uczniów pod kątem poszanowania własności

                                   szkolnej i społecznej

.

4.      Do zadań związanych z wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań należy:

 

                               1/ dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych

                                   uczniów,

                               2/ inspirowanie uczniów zdolnych do pogłębiania wiedzy i usprawniania

                                   umiejętności,

                               3/ prowadzenie zespołów i kół zainteresowań .

 

5.      Do zadań związanych z bezstronnością i obiektywizmem w ocenie pracy i postępów uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem należy:

 

                               1/ ocenianie zgodnie z ogólnymi kryteriami stopni określonymi odrębnymi

                                   przepisami (Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004 r. z późniejszymi

                                   zmianami – w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania) oraz

                                   zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Radę Pedagogiczną,

                                   w sprawie wystawianie ocen za zachowanie,

                               2/ czytelne i jasne określanie na początku roku szkolnego szczegółowych

                                   kryteriów poszczególnych ocen z przedmiotu i stopni za zachowanie,

                               3/ motywowanie ocen, wpisywanie ocen do zeszytów lub dzienniczka

                                   na prośbę ucznia,

                               4/ systematyczne ocenianie i zróżnicowanie pod względem formy,

                               5/ stosowanie zasady, że ocena jest zawsze jawna.

 

6.      Do zadań związanych z udzieleniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów należy:

 

 

                               1/ korygowanie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej mogących

                                   poprawić wyniki nauczania – współpraca nauczycieli, rodziców,

                                   pedagoga, pielęgniarki,

                               2/ organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających trudności

                                   w nauce,

                               3/ wnioskowanie dyrektora o prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównaw-

                                   czych i kompensacyjnych oraz gier i zabaw ogólnorozwojowych –

                                   przy planowaniu arkusza organizacyjnego,

                               4/ współpraca z rodzicami i pedagogiem w celu wyeliminowania źródeł

                                   niepowodzeń szkolnych.

 

7.      Do zadań związanych z doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej należy:

 

                               1/ systematyczna praca związana z podnoszeniem wykształcenia

                                   i samokształceniem,

                               2/ udział w pracach zespołów przedmiotowych,

                               3/ podnoszenie kwalifikacji poprzez różne formy doskonalenia zawodo-

                                   wego.

 

8.      Do zadań nauczycieli w szczególności związanych z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów należy:

 

                               1/ przebywanie z dziećmi w czasie trwania lekcji,

                               2/ sumienne pełnienie dyżurów,

                               3/ podjęcie natychmiastowej interwencji w przypadku zauważonych

                                   na terenie szkoły zagrożeń (np.uszkodzenia drzwi, okien, kontaktów

                                   elektrycznych),

                               4/ natychmiastowe reagowanie w przypadkach zauważonych zachowań

                                   mogących zagrozić ich bezpieczeństwu,

                               5/ przestrzeganie przepisów BHP podczas prowadzonych lekcji

                                   i zajęć pozalekcyjnych,

                               6/ udzielanie natychmiastowej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi,

                               7/ prowadzenie stałej i systematycznej edukacji uczniów związanej z BHP,

                                   wychowaniem komunikacyjnym i wychowaniem zdrowotnym,

                               8/ nauczyciele i wszyscy pracownicy Szkoły powinni zwrócić uwagę na
                                  osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, poprosić ich o podanie
                                  celu pobytu i w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora
                                  Szkoły lub skierować te osoby do Dyrektora Szkoły,

                               9/ nauczyciele i inni pracownicy Szkoły powinni niezwłocznie
                                  zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,
                                  noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
                                  zdrowia lub życia uczniów.

 

 

§ 53

 

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników dla danego oddziału obowiązującego przez trzy lata szkolne.

 

2.      Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 

3.      Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący.

 

 

 

§ 54

 

1.      Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu             z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dąży się do tego,            by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w szkole, a szczególnie w klasach I – III.

 

3.      Rodzice mogą wpływać na dobór wychowawcy, poprzez zgłaszanie ustne przez Radę Rodziców kandydatury dyrektorowi szkoły w terminach :

 

                               1/ do 15 maja, a w przypadkach objęcia klasy przez nowego wychowawcę

                                   z nowym rokiem szkolnym,

                               2/ w ciągu roku szkolnego, jeżeli zmiana wychowawcy następuje z przy-

                                   czyn losowych (urlop wychowawczy, bezpłatny i inne).

 

4.      Dyrektor analizuje propozycje, przekłada Radzie Pedagogicznej w celu uzyskania jej opinii, podejmuje decyzję, o której powiadamia rodziców.

 

5.      Rodzice mogą wpływać na zmianę wychowawcy, kiedy ich zdaniem rażąco zaniedbuje    on swoje obowiązki.

 

6.      Tryb postępowania w tej sprawie jest następujący:

 

                               1/ Rada Rodziców klasy zgłasza pisemnie dyrektorowi umotywowany

                                   wniosek o zmianę wychowawcy z podpisami 50 % + 1 rodziców

                                   danej klasy,

                               2/ w ciągu 14 dni dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

                               3/ po zbadaniu sprawy, w przypadku decyzji o zmianę wychowawcy,

                                   dyrektor zwraca się o opinię do Rady Pedagogicznej.

                               4/ dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi rodzicom, przedkładając

                                   swoje stanowisko,

                               5/ od decyzji dyrektora Szkoły przysługuje rodzicom możliwość

                                   odwołania w ciągu 3 dni do organu prowadzącego Szkołę.

 

 

§ 55

 

1.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

                               1/ tworzenie warunków wspomagających rozwój osobowy ucznia,

                                   proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie

                                   i społeczeństwie współdziałając ze wszystkimi organami Szkoły,

                               2/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

                               3/ podejmowanie działań (rozmowy, dyskusje ) umożliwiających

                                   rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy

                                   uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

2.      Wychowawca, w celu realizacji swoich zadań:

 

                               1/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

                               2/ planuje i organizuje wspólnie z uczniami  i ich rodzicami:

a)      różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące

zespół uczniowski (wycieczki, dyskoteki,  spotkania z różnych

okazji),

b)      ustala treści i sposoby realizacji tematów na godzinach do

dyspozycji wychowawcy,

                               3/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając

                                   z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów

                                   (ocenianie dzieci), a także wobec tych, którym potrzebna jest indywi-

                                   dualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych,

                                   jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

                               4/ współdziała i liczy się z opinią nauczycieli uczących w jego klasie

                                   przy wystawianiu ocen z zachowania,

                               5/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu poznawania potrzeb

                                   opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, rozwiązywania problemów

                                   dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, włącza ich

                                   w planowanie życia klasy i Szkoły,

                               6/ współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc

                                   w rozpoznawaniu potrzeb i trudności , także zdrowotnych (organizację

                                   i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy

                                   w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej

                                   i pedagogicznej).

 

3.      Wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić Rodzica o przewidywanym dla jego dziecka okresowym półrocznym i końcoworocznym stopniu niedostatecznym wg następującego trybu:

 

                               1/ powiadomienie następuje na miesiąc przed zakończeniem każdego
                                  półrocza w formie pisemnej.

                                  

4.      Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych w tym z:

 

                               1/ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

                               2/ Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

                               3/ innych, świadczących kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb

                                   i trudności uczniów, w tym także zdrowotnych, oraz ich szczególnych

                                   zainteresowań i uzdolnień.

 

5.      Początkującym nauczycielom – wychowawcom oprócz form wymienionych wyżej, szkoła pomaga w realizacji ich zadań pełniącego rolę jego opiekuna (najmniej 5 lat stażu), Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

 

 

§ 56

 

 

1.      Przyjmuje się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

 

                               1/ wychowawca lub inny nauczyciel organizuje zajęcia z dwutygodnio-

                                   wym wyprzedzeniem,

                               2/ o planowanych zajęciach informuje Dyrektora Szkoły z trzydniowym

                                   wyprzedzeniem, ustalając sposób opieki nad uczniami,

                               3/ odpowiedzialność za dzieci podczas wycieczki ponoszą nauczyciele,

                                   ich ilość zależy od rodzaju wycieczki, co reguluje oddzielny przepis,

                               4/ wycieczki organizuje wychowawca klasy lub w zastępstwie inny nau-

                                   czyciel uprawniony do prowadzenia wycieczek – w wycieczce mogą

                                   uczestniczyć rodzice jako pomoc opiekunów, jeżeli zostały spełnione

                                   warunki zawarte w pkt.3,

                               5/ kierownik wycieczki zgłasza Dyrektorowi Szkoły kartę wycieczki

                                   z nazwiskami rodziców, którzy pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa

                                   uczestników wycieczki,

                               6/ kierownik wycieczki dołącza do karty wycieczki pisemną zgodę rodzica

                                   na udział dziecka w wycieczce i że zobowiązuje się do pokrycia

                                   całkowitych kosztów (dotyczy wycieczek poza teren Krośnicy),

                               7/ wychowawca klasy (kierownik wycieczki) ustala sposób odbioru dzieci

                                   po wycieczce, a fakt ten odnotowuje w „ karcie wycieczki”,

                               8/ kierownik wycieczki przychodzi na miejsce zbiórki ½ godziny przed

                                   rozpoczęciem, odchodzi po odejściu ostatniego dziecka,

                               9/ kierownik wycieczki odpowiada za pełne wyposażenie apteczki

                                   pierwszej pomocy.

 

 

§ 57

 

 

1.      Określa się następujące zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:

 

                               1/ każdy nauczyciel klas IV-VI  zobowiązany jest do pełnienia

                                   dyżurów przed rozpoczęciem lekcji, w przerwach międzylekcyjnych

                                   oraz po zakończonych zajęciach,

                               2/ pierwszy dyżur rozpoczyna się o 7 45, ostatni kończy wraz z zakończe-

                                   niem ostatniej przerwy ( zgodnie z planem lekcji),

                               3/ harmonogram dyżurów ustala Dyrektor Szkoły,

                               4/ w ramach swojego dyżuru nauczyciel może organizować zabawy

                                   i zajęcia ruchowe,

                               5/ w klasach I – III czas odpoczynku, nauczyciel prowadzący zajęcia

                                   zintegrowane , dostosowuje do potrzeb uczniów,

                               6/ nauczyciel w wyjątkowych przypadkach może zmienić swój dyżur

                                   na zasadzie indywidualnego, czasowego zastępstwa przez drugiego

                                   nauczyciela,

                               7/ w przypadku nieobecności dyżurującego – dyżuruje nauczyciel, który

                                   zastępuje nieobecnego nauczyciela lub dyrektor wyznacza zastępstwo.

 

 

§ 58

 

1.      Nauczyciel ma prawo do:

 

                               1/ poszanowanie swej godności, swego dobrego imienia oraz swej

                                   własności osobistej ze strony wszystkich osób,

                               2/ rzetelnej, sprawiedliwej, obiektywnej oceny pracy przez przełożonych,

                               3/ zgłaszania swoich postulatów wobec proponowanych przez

                                   przełożonego rozwiązań,

                               4/ wyrażenia zgody lub odmówienia prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,

                               5/ w razie skargi i zastrzeżeń rodziców nauczyciel ma prawo przedstawić

                                   swoje argumenty w bezpośredniej rozmowie, w obecności dyrektora

                                   Szkoły,

                               6/ samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników do swego

                                   przedmiotu (po przedyskutowaniu w zespołach przedmiotowych,

                                   przy porozumieniu z Radą Rodziców).

 

2.      Prawa i obowiązki nauczycieli publicznych szkół podstawowych, przedszkoli (oddziałów zerowych) określa ustawa – Karta Nauczyciela.

 

3.      W Szkole zatrudniony jest pedagog

 

                               1/ zadania pedagoga określone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4.      W Szkole zatrudniony jest logopeda

 

                               1/ zadania pedagoga określone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

VII

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 

§ 59

 

1.      Nauka dzieci w szkole podstawowej jest nauką obowiązkową.

 

2.      Nie realizowanie przez rodziców tego obowiązku podlega sankcjom określonym odrębnymi przepisami.

 

 

§ 60

 

 

1.      Do Szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia do 13, nie później niż do 18 roku życia.

 

2.      Zasady odroczenia wykonania obowiązku szkolnego określa art.16 ust.1 ustawy.

 

3.      Na wniosek rodziców, decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

4.      Zasady przechodzenia uczniów z jednej szkoły do innej określają odrębne przepisy.

 

5.      Do oddziału przedszkolnego prowadzonego przy Szkole uczęszczają dzieci w wieku          5-6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację roku szkolnego, mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych nie dłużej niż do 8 roku życia.

 

 

 

 

 

§ 61

 

 

1.      Dziecko jest zapisywane do pierwszej klasy z rocznym wyprzedzeniem.

 

2.      Do szkoły przyjmuje się :

 

                               1/ z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

                               2/ na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe

                                   poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

 

3.      Wpisów do księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dokonuje się na podstawie:

 

                               1/ informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci w wieku

                                   obowiązku szkolnego przekazywanych przez organ Gminy prowadzący

                                   ewidencję ludności,

                               2/ informacji dyrektorów szkół podstawowych publicznych i niepublicz-

                                   nych, którzy przyjęli dziecko spoza obwodu szkolnego, przekazywane

                                   corocznie w terminie do 30 września,

                               3/ decyzji dotyczących wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły,

                                   odroczenia bądź zwolnienia dziecka z obowiązku szkolnego.

 

4.      Zapisów do oddziału przedszkolnego dokonuje się najpóźniej do dnia 15 maja w kancelarii Szkoły.

 

 

§ 62

 

 

1.      Uczeń ma prawo do:

 

                               1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

                                   higieny umysłowej,

                               2/ zapoznania się z programem nauczanego przedmiotu na dany rok

                                  dla swej klasy,

                               3/ znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych,

                               4/ jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji, do dodatkowej

                                   pomocy od nauczyciela , w formie ukierunkowanego instruktażu i do

                                   powtórnego skontrolowania wiadomości,

                               5/ zadawania pytań nauczycielom w przypadku natrafienia na trudności

                                   w toku lekcji i uzyskania odpowiedzi na nie, do oceny pracy domowej

                                   przez nauczyciela,

                               6/ określenia zasad prowadzenia zeszytów przedmiotowych,

                               7/ wybrania zrozumiałego i dobrego merytorycznie podręcznika przedmio-

                                   towego,

                               8/ równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

                               9/ różnorodności zajęć w każdym dniu tygodnia,

                             10/ wykorzystania przerw międzylekcyjnych wyłącznie do odpoczynku

                                   i regeneracji sił,

                             11/ pełnego wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych. Na okres ten

                                   nie zadaje się prac domowych, z wyjątkiem czytania  lektur z języka
                                  polskiego,

                             12/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającym

                                   bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej

                                   bądź psychicznej,

                             13/ realizacji wszystkich zajęć w Szkole i poza Szkołą w obecności nauczy-

                                   ciela bądź wyznaczonego przez Dyrektora opiekuna,

                             14/ przebywania w budynku szkolnym odpowiadającym ogólnym warun-

                                   kom bezpieczeństwa i higieny pracy,

                             15/ udziału w zajęciach szkolnych realizowanych zgodnie z przepisami

                                    o bezpieczeństwie i higieny pracy i nauki,

                             16/ poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz swojej własności

                                   osobistej ze strony koleżanek, kolegów, nauczycieli i pozostałych

                                   pracowników Szkoły,

                             17/ zachowania tajemnicy swoich spraw powierzonych wychowawcom

                                   i nauczycielom,

                             18/ przebywania w warunkach eliminujących przemoc i użycie siły przez

                                   wszystkich, którzy wykorzystują swoją przewagę z racji swojej

                                   funkcji, wieku, czy sprawności fizycznej,

                             19/ korzystania z form pomocy doraźnej (materialnej, żywieniowej,

                                   zdrowotnej), jakimi dysponuje szkoła,

                             20/ życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

                                   wychowawczym,

                             21/ nazywania go wyłącznie z imienia lub nazwiska przez nauczycieli

                                   i kolegów,

                             22/ traktowania go na równi z innymi uczniami, bez względu na jego

                                   sytuację rodzinną bądź materialną,

                             23/ współpracy z nauczycielami na bazie partnerskich stosunków,

                                   z zachowaniem autorytetu nauczyciela i osób starszych,

                             24/ swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Szkoły,

                                   a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza

                                   tym dobra innych osób,

                             25/ przedstawienia wychowawcy swoich wniosków odnośnie życia

                                   w czasie godzin wychowawczych, spotkań pozalekcyjnych,

                             26/ wpływania na życie szkoły w ramach pracy samorządu szkolnego

                                   lub klasowego,

                             27/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

                             28/ uczestnictwa w zespołach, kołach zainteresowań organizowanych

                                   przez szkołę,

                             29/ reprezentowania Szkoły w konkursach, zawodach sportowych

                                   i innych,

                             30/ realizowania indywidualnego programu lub toku nauki po otrzymaniu

                                   zgody od Dyrektora,

                             31/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wiedzy, umiejętności

                                   i zachowania,

                             32/ uzyskania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy

                                   ocenianiu każdy nauczyciel,

                             33/ oceniania w pełnej, sześciostopniowej skali, w klasach IV – VI

                                   oraz oceniania opisowego w klasach I – III,

                             34/ otrzymania informacji odnośnie kryteriów ocen zachowania ustalo-

                                   nych przez Radę Pedagogiczną po uzyskaniu opinii Samorządu

                                   Uczniowskiego i Rady Rodziców,

                             35/ wpisywania przez nauczyciela ocen cząstkowych do dzienniczka ucznia

                                   lub zeszytu przedmiotowego,

                             36/ oceny i ewentualnej recenzji (dotyczącej np. języka polskiego) pracy

                                   pisemnej do 2 tygodni,

                             37/ umotywowania na własną prośbę oceny z odpowiedzi ustnej,

                             38/ otrzymania na jego prośbę sprawdzonych, ocenionych prac kontrolnych

                                    do domu na czas określony ( nie dłużej niż 3 dni),

                             39/ uzyskania informacji o przewidywanych dla niego stopniach i ocenach

                                    zachowania  półrocznych i rocznych co najmniej na dwa tygodnie
                                    przed końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
                                    a o stopniach niedostatecznych miesiąc przed zakończeniem każdego
                                    półrocza,    

                              40/ równomiernego stosowania form kontroli ustnych i pisemnych

                                    (kartkówki, sprawdziany, testy, zadania klasowe),

                              41/ znajomość zakresu materiału przewidywanego do kontroli,

                              42/ określenia przez nauczyciela treści i terminu sprawdzianu pisemnego,

                                     przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

                               43/ powtórzenia przez nauczyciela niezrozumiałych partii materiału

                                     w czasie lekcji lub po lekcjach,

                               44/ eliminowania braków w wiadomościach podczas zajęć wyrównaw-

                                     czych,

                               45/ uzupełniania wiadomości w ramach pomocy koleżeńskiej,

                                     zorganizowanej przez wychowawcę,

                               46/ udzielania pomocy przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

                                     na jego wniosek, rodziców bądź nauczyciela, wychowawców,

                               47/ korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

                                     w szkole, takich jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-

                                     kompensacyjne i inne,

                               48/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydakty-

             cznych, księgozbioru, podczas zajęć pozalekcyjnych na określonych  

             zasadach,

       49/ wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz

             zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

       50/ wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji

             do Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,

       51/ udziału w opracowaniu i uchwaleniu ordynacji wyborczej, organizacji,

             składu i regulaminu działania samorządu,

       52/ udziału w wyborze opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

       53/ stawiania wniosków i opinii w ramach kompetencji samorządu –

             do wszystkich organów Szkoły,

       54/ informacji odnośnie pracy Samorządu Uczniowskiego lub innej

             organizacji,

       55/ wydawania gazetki szkolnej,

       56/ zabierania głosu w czasie zajęć, po uprzednim zgłoszeniu takiego
             zamiaru i uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela,

       57/ uczniowie mniejszości narodowej romskiej do pomocy w zaopatrzeniu
             w materiały i przybory szkolne oraz indywidualne pomoce
             dydaktyczne.

 

2.      Tryb składania skarg i zażaleń w przypadku naruszenia praw ucznia i praw dziecka.

 

1)      Uczeń lub jego Rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia lub prawa dziecka mogą wnieść pisemną skargę lub zażalenie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o naruszeniu praw uczniowskich.

2)      Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia lub praw dziecka.

3)      Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu trzydziestu dni roboczych. Treść decyzji przekazuje się wnioskodawcy.

4)      W przypadku negatywnej decyzji Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia przy kuratorze oświaty.

 

 

§ 63

 

1.        Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
a w szczególności uczeń:

 

                               1/ systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wynikających
                                   z planu zajęć i w życiu szkoły,

                               2/ przybywa na zajęcia punktualnie, mimo spóźnienia zobowiązany jest
                                  do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,

                               3/ nie opuszcza lekcji bez ważnej przyczyny,

                               4/ usprawiedliwia każdą nieobecność na zajęciach w terminie do 7 dni
                                   od chwili stawienia się na zajęcia;

a)      usprawiedliwienia ucznia dokonują Rodzice w formie oświadczenia o przyczynie nieobecności
         -     pisemnie z podpisem Rodzica,

-         telefonicznie,

-         ustnie w bezpośredniej rozmowie.

b)      dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia).

                               5/ czynnie w miarę swoich możliwości, uczestniczy w lekcji,

                               6/ przestrzega ustalonych przez nauczyciela zasad i porządku w czasie

                                   lekcji,

                               7/ szanuje godność osoby nauczyciela,

                               8/ uzupełnia braki wynikające z absencji,

                               9/ przygotowuje się systematycznie do każdej lekcji,

                             10/ starannie wykonuje pracę domową,

                             11/ starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zgodnie z wymogami

                                   nauczyciela,

                             12/ przyswaja treści programowe zgodnie ze swoimi możliwościami,

                             13/ uczestniczy we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych,

                                   w miarę możliwości ,

                             14/ współdziała z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających

                                   z planu pracy Samorządu Uczniowskiego, organizacji i potrzeb
                                   środowiska,

                             15/ przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

                                   nauczycieli i innych pracowników Szkoły, nie używa wulgarnych słów,
                                   zwrotów i gestów,

                             16/  jego zachowanie i działanie pozbawione jest agresji skierowanej do
                                    innej osoby szanuje jej  godność osobistą, dobre imię i własność,

                             17/ używa na co dzień: dzień dobry, do widzenia, cześć, dziękuję, proszę,

                                   przepraszam,

                             18/ prowadzi dyskusję zgodnie z jej zasadami,

                             19/ przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności, lekceważeniu

                                   obowiązków ucznia, dewastacji Szkoły i otoczenia,

                             20/ szanuje poglądy i przekonania innych,

                             21/ naprawia wyrządzone przez siebie szkody, korzystając z pomocy

                                   rodziców,

                             22/ jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

                             23/ przestrzega ogólnych zasad BHP na terenie Szkoły i poza nią,

                             24/ bezwzględnie przestrzega zasady: „ uczniów obowiązuje bezwzględny

                                   zakaz palenia tytoniu, używania alkoholu i innych środków odurzają-

                                   cych na terenie Szkoły i poza nią”,

                             25/ używa w szkole wyłącznie obuwia zastępczego,

                             26/ pozostawia w szatni okrycie zewnętrzne,

                             27/ dba o własne zdrowie i innych, o czystość osobistą i schludny

                                   wygląd zewnętrzny,

                             28/ nosi ubiór estetyczny, czysty, stosowny do wieku i warunków
                                   szkolnych,   

                             29/ powiadamia nauczycieli o zauważonych zagrożeniach zdrowia

                                   tj. wyrwanych kontaktach, wybitych szybach itp.,

                             30/ dba o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

                             31/ szanuje sprzęt i wyposażenie szkoły, nie niszczy go, lecz wykorzystuje

                                   zgodnie z jego przeznaczeniem,

                             32/ dba o estetykę sal lekcyjnych, a tym samym o zieleń i dekorację, a po

                                   zakończeniu lekcji pozostawia sale lekcyjne w należytym porządku,

                                   a o ewentualnych brakach powiadamia przewodniczącego samorządu

                                   klasy i wychowawcę,

                             33/ nie zaśmieca Szkoły i jej placu,

                             34/ nie krzyczy, nie biega podczas przerw,

                             35/ w czasie zajęć lekcyjnych zachowuje należytą uwagę, nie rozmawia
                                   z innymi uczniami , zabiera głos gdy zostanie upoważniony,

                             36/ przed lekcjami zmienia obuwie i przychodzi do swojej sali lekcyjnej,

                             37/ korzysta z właściwych ciągów komunikacyjnych w Szkole,

                             38/ ma przy sobie „ aktualny dowód tożsamości” tj. legitymację szkolną,

                             39/ przestrzega zasady: „ nie wolno przywłaszczać żadnej

                                   własności drugiego człowieka, Szkoły lub innej instytucji”,

                             40/ nie wywołuje bójki i nie bierze w niej udziału, nie wyłudza

                                   pieniędzy od kolegów,

                             41/ pełni dyżur w szkole wg ułożonego planu,

                             42/ zna i przestrzega obowiązujące zasady funkcjonowania biblioteki

                                   i pracowni przedmiotowych,

                             43/ respektuje uchwały i realizuje program Samorządu Uczniowskiego,

                             44/ wykonuje polecenia nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników

                                   szkoły, a także pilnujących porządku kolegów – dyżurnych,

                            45/ nie przychodzenia do szkoły wcześniej niż określa to przydział godzin
                                  lekcyjnych, najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

2.        Ponadto uczeń ma obowiązek: gromadzić informacje bibliograficzne związane
z patronem szkoły, znać hymn szkoły, szanować symbole szkoły, posiadać i szanować legitymację szkolną.

 

3.        Uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu używania na zajęciach lekcyjnych telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się, nagrywanie lub fotografowanie.

 

                                   1/ zakaz nie dotyczy:

a)      wykorzystywania urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznej,

b)      sytuacji szczególnych np. zagrożenia zdrowia lub życia,

c)      innych sytuacji na podstawie upoważnienia Dyrektora Szkoły.

 

 

§ 64

 

1.      Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala szczegółowe zasady oceniania zachowania.

 

2.      Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów stanowią integralną część Statutu.

 

 

VIII

 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICÓW  I NAUCZYCIELI W SPRAWACH WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA

 

 

§ 65

 

1.      Organizuje się następujące formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 

                               1/ rozmowy indywidualne rodziców ( dyskusje, wymiana informacji)

                                   z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci, pielęg-

                                   niarką i dyrektorem,

                               2/ co najmniej cztery zebrania rodziców z wychowawcami w roku

                                   szkolnym, mające charakter ogólnoszkolny, tj. dwa śródokresowe

                                   i dwa klasyfikacyjne,

                               3/ indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami uczącymi

                                   ich dziecko,

                               4/ uczestnictwo rodziców w lekcjach – obserwacja postępów dziecka,

                               5/ inne formy współpracy realizowane na wniosek wychowawcy,

                                   Rady Rodziców.

 

2.      Rodzice mają wpływ na dobór wychowawcy lub jego zmianę, na pisemny umotywowany wniosek – decyzję podejmuje dyrektor szkoły wg § 54 Statutu Szkoły.

 

 

 

§ 66

 

1.      Rodzice są zobowiązani :

 

                               1/ współpracować ze Szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych,

                                   wychowawczych i opiekuńczych dziecka,

                               2/ interesować się postępami dziecka w nauce oraz jego życiem szkolnym,

                               3/ interesować się pracą domową swojego dziecka, a także zapewnić mu

                                   właściwe warunki w mieszkaniu do swobodnej pracy domowej,

                               4/ udzielać dziecku pomocy w nauce,

                               5/ przeglądać zeszyty swych dzieci, zachęcać do starannego prowadzenia,

                                   interesować się wpisami dokonanymi przez nauczyciela i stwierdzać

                                   podpisem przyjęcie do wiadomości każdego wpisu,

                               6/ zakupić dla swego dziecka komplet podręczników wskazanych przez

                                   Szkołę,

                               7/ czynnie uczestniczyć w spotkaniach przeznaczonych na konsultacje,

                                   spotkania, zebrania i pedagogizację,

                               8/ pomagać w organizacji i przeprowadzeniu imprez klasowych,
                                   szkolnych i pozaszkolnych,

                               9/ ściśle współpracować z wychowawcą klasy w realizacji zadań, które

                                   wynikają z programu godzin wychowawczych, samorządności dzieci

                                   na zasadzie współodpowiedzialności za wyniki dydaktyczne a szcze-

                                   gólnie wychowawcze dziecka,

                             10/ wdrażać dziecko do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią

                                   oraz poszanowania mienia szkolnego i wiejskiego,

                             11/ zapoznać się z prawami i obowiązkami ucznia oraz systemem kar

                                    i nagród zawartych w Statucie Szkoły,

                             12/ zakupić obowiązujące w szkole zastępcze obuwie,

                             13/ zgłaszać się na wezwanie do szkoły czy to ustne czy pisemne,

                                   w jak najszybszym czasie lub wyznaczonym terminie,

     14/ przekazać rzetelną informację o stanie zdrowia dziecka, jeśli
           niewiedza na ten temat ze strony wychowawcy czy nauczyciela

           stwarzałoby zagrożenie bezpieczeństwa lub życia dla dziecka,           

                             15/ wszechstronnie rozwijać zainteresowania swego dziecka, dbać o jego

                                   zdrowie psychiczne i fizyczne,

                             16/ promować zdrowy styl życia,

                             17/ zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

                               18/ usprawiedliwiać każdorazowo nieobecność dziecka zwłaszcza
                                     w kontekście art. 20 ust. 2 Ustawy.

 

 

IX

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

 

§  67

 

 

1.      Uczniowie nauczycielom – 14 październik – Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu uczniowie mają prawo do dowolnego zaprogramowania zajęć, ale tak, aby pokazać nauczycielom wszystko to, co najlepiej potrafią. Mogą to być popisy sprawności, konkursy, pokazy mody, teatrzyki, karykatury, satyry, koncerty, gazetki. Dzień Nauczyciela zaplanowany jest przez Samorząd Uczniowski.

 

2.      Dzień Wiosny – 21 marzec.

 

                               1/ w tym dniu uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wycho-

                                    wawcami klas całodzienne wyjście klasy poza Szkołę w celach

                                   obrzędowych lub rekreacyjnych. Wymaga to jednak zwykłej proce-

                                   dury zgłaszania imprezy uczniowskiej poprzez „ Kartę wycieczki

                                   uczniowskiej” na 3 dni przed Dniem Wiosny,

                               2/ wychowawcy klas oraz pozostali nauczyciele w czasie takich imprez

                                   ponoszą odpowiedzialność za uczniów – taką jak w czasie wycieczki

                                   lub „ wyjścia poza Szkołę”,

                               3/ władze szkoły mają obowiązek przygotowania organizacji dnia

                                   szkolnego stosownie do propozycji zgłaszanych przez klasy,

                               4/ inne imprezy „ wyjścia czy wagary” są traktowane jak ucieczka,

                                   a uczestnicy takiej formy obchodów Dnia Wiosny mają jeden dzień

                                  nieusprawiedliwionej absencji.

 

3.      Prima Aprilis – 1 kwietnia.

 

                               1/ uczniowie mają w tym dniu prawo do robienia „ psikusów” w dobrym

                                   tonie, np. poprzez prowadzenie lekcji przez siebie, odpytywanie nauczy-

                                   ciela, przebieranie się w dowcipne stroje czy charakteryzację,                                                                               

                                   wydawanie żartobliwych gazetek, rysowanie karykatur itp.,

                               2/ uczniowie nie mają prawa do opuszczenia Szkoły w tym dniu,

                               3/ Prima Aprilis jest dniem szkolnym choć wesołym, pełnym radości

                                   i dobrego dowcipu.

                               4/ nauczyciele w tym dniu są proszeni o duże poczucie humoru.

 

 

 

 

4.      Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego – 1 czerwca.


                               1/ dzień ten jest finałem wszelkich szkolnych. międzyszkolnych rozgry-

                                   wek i turniejów sportowych i sprawnościowych. Dzieci klas I – III

                                   mają prawo w tym dniu do zorganizowania im wielu atrakcyjnych

                                   zabaw, gier, turniejów, atrakcji na powietrzu.

 

5.      Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

 

6.      Mikołajki.

 

7.      Wigilia Szkolna.

 

8.      Ślubowanie klasy I.

 

9.      Dzień Patrona Szkoły.

 

10.  Dzień Babci i Dziadka

 

11.  Dzień Matki.

 

 

§ 68

 

 

1.      Szkoła posiada sztandar i wewnątrzszkolny ceremoniał z nim związany.

 

2.      Sztandar wyprowadzany jest przez Grupę Sztandarową podczas uroczystości szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna.

 

3.      W skład Grupy Sztandarowej wchodzą uczniowie klasy VI, którzy będąc uczniami klasy V osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen powyżej 4,75 i otrzymali conajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

4.      Przekazanie sztandaru młodszym uczniom odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

5.      Sztandar przechowywany jest w widocznym miejscu w szklanej gablocie.      

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 

§ 69

 

 

1.      Statut jest dokumentem regulującym życie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Krośnicy i może być wykorzystywany wyłącznie dla celów wewnętrznych Szkoły.
 

2.      Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem określa Ustawa i przepisy wykonawcze          do niej.

 

 

§ 70

 

1.      Wszystkie organy Szkoły odpowiadają za przestrzeganie postanowień Statutu.

 

2.      Stosunek pracy pracowników administracyjnych i obsługi regulowany jest przepisami Kodeksu Pracy.

 

 

§ 71

 

1.      Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za zapoznanie z treścią niniejszego Statutu wszystkich, których on dotyczy.

 

2.      Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze Statutem.

 

3.      Propozycje nowelizacji statutu przedstawia członkom Rady Pedagogicznej komisja statutowa bądź Dyrektor Szkoły.

 

4.      Rada Pedagogiczna uchwala nowelizacje statutu, a Dyrektor Szkoły zarządzeniem wprowadza tekst jednolity po 3-4 uchwalonych nowelizacjach.

 

5.      Wszelkie propozycje zmian Statutu winny być przesyłane do organu prowadzącego                 i Kuratora Oświaty w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem.

 

6.      Statut i jego nowelizacje wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Pedagogicznej:

                                                          

Uchwała nr 6/2008/2009

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Krośnicy

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Krośnicy

 

 

 

 

na podstawie art. 50 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( tekst jednolity: Dz. U.  z  2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami )
Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Krośnicy.

 

 

1. § 10 ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Szkolny zestaw podręczników zostaje podany do publicznej wiadomości
 i umieszczony na gazetce szkolnej dla Rodziców do dnia 15 czerwca
każdego roku szkolnego.”

 

            2. § 52 dodaje się ust. 9: 

            „Nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu
             w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.”

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO  
                          OCENIANIA UCZNIÓW

             Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Krośnicy

 

 

 

opracowane w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 07 września
2004 r. z późniejszymi  zmianami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

   

 

OGÓLNE  PRZEPISY  ODNOŚNIE  OCENIANIA

 

§ 1

 

1.     Ocenianiu podlegają:

 

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia:

2)     zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
    nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
    i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
    z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
    i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających
    tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę
    klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez
    ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 2

 

1.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

2.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

 

2)     udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 

3)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wyrównawczej;

 

6)     udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

 

§ 3

 

1.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

2)     ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

 

3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych
w szkole;

 

4)     przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej przez MENiS;

 

6)     ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym

          opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 4

 

1.     Ocenianie bieżące następuje jak najczęściej i w jak najbardziej różnorodnych formach.

 

2.     Ocenienie winno być systematyczne i sprawiedliwe w odczuciu ocenianych.

 

§ 5

 

1.     Ocena jest wynikiem pracy ucznia, ma ujawniać osiągnięcia ucznia i określać zakres braków, ma służyć postawieniu diagnozy pedagogicznej, ma mieć charakter obiektywny i motywujący.

 

§ 6

 

1.     Ocena jest jawna i powinna być opatrzona rzeczowym komentarzem zawierającym jej uzasadnienie oraz wskazówki dla ucznia do dalszej pracy.

 

2.     Ocena powinna wywierać określony wpływ na ucznia i jego wolę, budzić zainteresowanie do nauki, zachęcać do czynienia wysiłku w zdobywaniu wiedzy.

 

 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE
Z PRZEDMIOTÓW EDUKACYJNYCH

 

§ 7

 

1.     Klasyfikowanie ucznia dokonywane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

 

2.     Na zakończenie I półrocza (najwcześniej 10 dni przed jego zakończeniem)
i nie później niż do 30 stycznia każdego roku szkolnego przeprowadzana jest klasyfikacja śródroczna.

 

3.     Klasyfikacja końcoworoczna przeprowadzana jest w ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego.

 

 

§ 8

 

1.     Uczniowie klas I – III oceniani są z zajęć edukacyjnych poprzez ocenę opisową.

 

2.     Ocena opisowa w klasach I – III powinna wyzwalać  twórczą aktywność poznawczą, służyć jego rozwojowi i spełniać trzy funkcje.

 

1.     informacyjną – co dziecku udało się poznać, opanować, nauczyć
                         i jaki był jego wkład pracy,

2.     korekcyjną – co dziecko już opanowało, nad czym musi popracować,

3.     motywacyjną – zachęcać dziecko do podejmowania dalszego wysiłku,
                          stwarzać nadzieję na osiągnięcie sukcesu, wskazywać
                          możliwości zmian w postępowaniu.

 

3.     Ocenę opisową konstruuje się na podstawie obserwacji oraz własnych – nauczycieli kart osiągnięć ucznia, w których należy rejestrować postępy ucznia w odniesieniu do umiejętności uwzględniając szczegółowe kryteria w zakresie: czytania, słuchania, mówienia, pisania, liczenia, umiejętności społeczno-przyrodniczych, fizyczno-ruchowych, artystyczno-technicznych, emocjonalno-społecznych.

 

4.     Ocena opisowa jako pisemna informacja bezpośrednio kierowana do ucznia uwzględnia postępy edukacyjne, zmiany ucznia w rozwoju i szczególne osobiste sukcesy, dokonania i osiągnięcia.

 

1.     W ocenach za pierwsze półrocze uwzględnia się 3 funkcje jakie spełnia ocena opisowa.

2.     W rocznej ocenie opisowej preferuje się wartość informacyjną.

 

5.     Ocena opisowa przedstawiana jest rodzicom dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, po klasyfikacji śródrocznej i po klasyfikacji końcoworocznej.

 

6.     Jako ocenianie pomocnicze  w czasie zajęć stosowane jest ocenianie przedstawione w załączniku nr 1.

 

§  9

 

1.     Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

 

2.     Informacja o wymaganiach, o których mowa w ust. 1 przekazywana jest
w formie pisemnej, wklejana do zeszytów przedmiotowych lub zeszytów ćwiczeń i podpisywana przez rodziców.

3.     Nauczyciele w trakcie trwania roku szkolnego, nie mogą zmienić zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych i przekazywanych na początku roku szkolnego.

 

§ 10

 

1.     Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o sposobach,

zasadach i formach oceniania.

 

2.     Nauczyciele zobowiązani są do oceniania ucznia za różnorodne formy sprawowania kontroli ( odpowiedź ustna, sprawdzian, kartkówka, prowadzenie zeszytu, itp.).

 

3.     Nauczyciele określają sposób premiowania aktywności i systematycznej pracy uczniów oraz wykonywania dodatkowych prac nadobowiązkowych.

 

4.     Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1 potwierdzane jest wpisem do dziennika lekcyjnego na jednym z początkowych tematów lekcji.

 

§ 11

 

1.     W klasach IV – VI w ocenianiu bieżącym stosowana jest skala określona
w Rozporządzeniu MENiS.

 

2.     Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu oraz wpisach do dzienników lekcyjnych znaków + i – ( wyjątkiem oceny + 6 i – 1) oraz stosowanie skrótów – „np”-  nieprzygotowany, „bz” -  brak zadania lub brak zeszytu.

 

§ 12

 

1.     Uczniowie są na bieżąco informowani o osiąganych wynikach i postępach
w nauce.

 

2.     Informacja o bieżących ocenach przekazywana jest uczniom w formie ustnej lub w formie wpisu do zeszytu ucznia.

 

 

§ 13

 

1.     Rodzice są informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci oraz
o wynikach osiąganych w nauce i zachowaniu podczas zebrań
z wychowawcami oraz w trakcie indywidualnych kontaktów
z nauczycielami.

2.     Terminarz dyżurów nauczycielskich dla rodziców umieszczany jest corocznie na gazetce „ Szkoła przyjazna Rodzicom”.

 

§ 14

 

1.     W dziennikach lekcyjnych na stronach przeznaczonych na ocenianie wprowadza się rubrykę „ocena przewidywana” ze skrótem „P”.

 

2.     Wychowawca wprowadza taką rubrykę również przy ocenie zachowania.

 

§ 15

 

1.     Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
Rodzice są pisemnie informowani o przewidywanej ocenie niedostatecznej
z przedmiotów edukacyjnych.

 

2.     Rodzice są zobowiązani przekazać podpisane pismo wychowawcy klasy,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania.

 

3.     Wzór pisma przekazywanego Rodzicom stanowi załącznik nr 2.

 

4.     Podpisane przez Rodziców pismo umieszcza się w arkuszu ocen ucznia.

 

§ 16

 

1.     Dwa tygodnie przed końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas IV – VI przekazują Rodzicom pisemną informację
o przewidywanych ocenach z przedmiotów  edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.

 

2.     Rodzice zobowiązani są przekazać podpisane pismo wychowawcy klasowemu w terminie 3 dni od daty otrzymania.

 

3.     Wzór pisma stanowi załącznik nr 3.

 

4.     Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa załącznik nr 6.

 

§ 17

 

1.     W ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniowie lub ich Rodzice mają prawo wnieść
do Dyrektora Szkoły pisemne odwołanie od oceny, jeśli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć dydaktycznych.

 

2.     W przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa, na podstawie wniesionego odwołania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego.

 

3.     Procedurę przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, pracę komisji
i sporządzania protokołu określa Rozporządzenie, o którym mowa we wstępie.

 

 

§ 18

 

1.     Egzaminy klasyfikacyjne poprawkowe oraz sprawdziany wiadomości
w przypadku wniesienia przez ucznia lub rodziców zastrzeżeń dotyczących
niezgodnego z prawem trybu ustalenia oceny przeprowadza się zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 roku.

2.     Rada Pedagogiczna każdorazowo, indywidualnie wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów biorąc pod uwagę okoliczności, które miały wpływ na uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych.

 

 

§ 19

 

1.     Przepisy dotyczące promowania z wyróżnieniem oraz przepisy dotyczące sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki reguluje Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku.

 

 

 

 

§ 20

 

1.     Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne, dostosowane jest do skali określonej
w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września  2004 roku.

 

2.     Ocenę celującą może otrzymać uczeń, którego wiedza wykracza poza program nauczania danego przedmiotu, indywidualnie rozwija swoje zainteresowania i dzieli się nimi z kolegami z klasy, posiada umiejętności stosowania wiadomości w nietypowych sytuacjach, jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego.

 

3.     Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który w pełnym zakresie opanował program przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.

 

4.     Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który nie opanował w pełni wiedzy
i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań praktycznych
i teoretycznych.

 

5.     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
i umiejętności określone przez podstawy programowe ( sprecyzowane
w programie nauczania dla danej klasy) oraz wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

6.     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu zakresu wiedzy i umiejętności opisanej w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, korzystając przy tym czasami z pomocy nauczyciela.

 

7.     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
i nie posiadł umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu oraz nie jest w stanie wykonać
zadań typowych o podstawowym stopniu trudności.

 

8.     Oceny śródroczne i końcoworoczne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

 

9.       Ocenę ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

 

10.   Na ocenę osiągnięć ucznia nie może mieć wpływu jego światopogląd,
  status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

 

 

§ 21

 

1.     W szkole stosuje się różnorodne formy i sposoby sprawdzania osiągnięć
w zależności od specyfiki przedmiotu i etapu kształcenia.

 

2.     Sprawdzanie wiadomości odbywa się przez:

 

1.     odpowiedzi ustne,

2.     sprawdziany pisemne,

3.     kartkówki,

4.     ćwiczenia praktyczne,

5.     ćwiczenia (zadania) domowe,

6.     aktywność,

7.     obserwacje.

 

§ 22

 

1.     Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe dla każdego ucznia.

 

2.     Przeprowadzenie sprawdzianów pisemnych wymaga zapowiedzenia
w terminie nie krótszym niż 7 dni oraz podania zakresu i tematyki, a przed rozpoczęciem pisania pracy wyjaśnienia reguł i kryteriów oceniania.

 

3.     Wystawienie ocen ze sprawdzianu musi się odbyć w terminie 2 tygodni
(przy obszernych pracach z języka polskiego do 3 tygodni).

 

4.     Sprawdziany udostępnia się na życzenie rodzicom i uczniom.

 

5.     Przestrzega się zasady, że uczeń może przystąpić do poprawy danej pracy tylko raz (w terminie ustalonym przez nauczyciela).

 

6.     Ocenę poprawioną wpisuje się do dziennika, poprzednią otaczając kołem.

 

 

 

 

 

§ 23

 

1.     Przestrzega się zasady, że jednego dnia może odbyć się 1 sprawdzian
a w ciągu tygodnia uczeń może pisać nie więcej niż 3 sprawdziany.

 

2.     Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje ołówkiem adnotacje w dzienniku lekcyjnym ( w rubryce przeznaczonej na temat lekcji) z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

3.     Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany przez jeden rok.

 

 

§ 24

 

1.     Przy ocenie sprawdzianów nauczyciele zobowiązani są do stosowania następującej skali odpowiadającej procentowi punktów uzyskanych przez ucznia z maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia:

 

1. ocena niedostateczna       - zakres punktacji do 30 %,

2. ocena dopuszczająca       - zakres punktacji  31 % - 49 %,

3. ocena dostateczna           - zakres punktacji  50 % - 66 %,

4. ocena dobra                    - zakres punktacji  67 % - 86 %,

5. ocena bardzo dobra        - zakres punktacji  87 % -100 %.

 

2.     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił normę oceny bardzo dobrej 
i rozwiązał zadania dodatkowe.

 

3.     Oceny ze sprawdzianów wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym, nieobecność odnotowywana  jako „/”.

 

 

§ 25

 

1.     Kartkówka to krótka pisemna, bieżąca forma sprawdzenia wiadomości i nie musi być zapowiadana.

 

2.     Kartkówka może obejmować materiał dotyczący trzech ostatnich omawianych tematów, a czas jej wykonania nie może przekroczyć 15 minut.

 

 

3.     Kartkówki są oceniane w skali 1 – 5 z uwzględnieniem znaków „+” i „-„.

 

4.     Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

 

§ 26

 

Uczeń, który nie oddał pracy pisemnej (sprawdzianu lub kartkówki) otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

§ 27

 

1.     Przyjmuje się zasady, że uczeń w ciągu półrocza może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej 1 raz w przypadku przedmiotu  nauczanego przez 1 godzinę tygodniowo, 2 razy w przypadku przedmiotu obejmującego większą ilość godzin tygodniowo.

 

2.     Zasada z ust. 1 dotyczy również nie posiadania zeszytu na lekcji, co jest równoważne z brakiem zadania domowego.

 

 

§ 28

 

1.     Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną podczas klasyfikacji śródrocznej zobowiązany jest do zaliczenia partii materiału przypadającej na 1 pólrocze
w ciągu dwóch tygodni po feriach zimowych.

 

2.     Poprawiona ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego w rubryce przeznaczonej na drugie półrocze z adnotacją „Z”.

 

3.     Jeżeli uczeń nie zaliczył omawianej partii materiału nie otrzymuje żadnej oceny.

 

§ 29

 

1.     Zakres materiału do zaliczenia i termin określa nauczający danego
przedmiotu nauczyciel.

 

2.     Zaliczenie ma formę pisemną, a prace ucznia przechowuje się przez okres jednego roku.

 

§ 30

 

Wszelkie sprawy sporne, nieuregulowane niniejszym regulaminem
i nieuwzględnione w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7.09.2004 r. rozstrzyga Rada Pedagogiczna, a zmiany nanoszone są w formie nowelizacji.

 

 

OCENIANIE  ZACHOWANIA

 

 

§ 31

 

1.     Zachowanie ucznia podlega ocenie.

 

2.     Ocena zachowania uczniów klas I – III uwzględniana jest w ocenie opisowej, której dokonuje wychowawca klasy, a do oceniania bieżącego stosuje się ocenianie pomocnicze, o którym mowa w załączniku nr 1.

 

3.     W kasach IV – VI ocenianie zachowania w klasyfikacji śródrocznej
i końcoworocznej odpowiada skali określonej w Rozporządzeniu MENiS
z dnia 7.09.2004 roku.

 

4.     Warunki konieczne do spełnienia kryteriów otrzymania poszczególnych ocen określa załącznik nr 4.

 

§ 32

 

1.     Do bieżącego oceniania zachowania stosuje się skalę punktową,
a szczegółowe zasady punktowania opisane są w załączniku nr 5.

 

2.     Wychowawca klasy na początku roku szkolnego podczas pierwszej lekcji wychowawczej informuje uczniów o zasadach oceniania uczniów odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym  w rubryce przeznaczonej na temat lekcji.

 

3.     Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z Rodzicami uczniów informuje o zasadach oceniania zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym w rubryce przeznaczonej na wpisy kontaktów z Rodzicami.

 

§ 33

 

1.     Każda klasa posiada tzw. zeszyt wychowawcy (pochwał i uwag), do którego wychowawcy i nauczyciele uczący wpisują swoje spostrzeżenia w ciągu roku szkolnego, a uczniowie dbają, aby wpisywane były nie tylko ich zachowania negatywne, ale też pochwały świadczące o ich zaangażowaniu w życie klasy, szkoły czy miejscowości.

 

2.     Rodzice na bieżąco mogą kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci.

 

§ 34

 

1.     Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię nauczycieli uczących w danej klasie, nauczyciela świetlicy, opinię klasowych kolegów, samoocenę ucznia, opinię wychowawcy i sumę punktów, o której mowa w załączniku nr 5.

 

2.     W celu zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 1 wychowawca dzieli rubrykę przeznaczoną na ocenę zachowania na kolumny przeznaczone dla wszystkich opiniujących.

 

3.     Opiniujący wpisują oceny korzystając ze skrótów określonych
w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7.09. 2004 roku.

 

4.     Ocena wychowawcy klasy wpisywana jest do kolumny oznaczonej literą „P” dwa tygodnie przed końcoworocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

§ 35

 

1.     Nauczyciel wychowawca informuje uczniów i ich Rodziców
o przewidywanej ocenie zachowania w terminie zbieżnym z podawaniem przewidywanych ocen z przedmiotów edukacyjnych.

 

2.     Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena zachowania określa załącznik nr 6.

 

 

§ 36

 

1.     W ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie lub ich Rodzice mają prawo wnieść do Dyrektora Szkoły pisemne odwołanie od oceny, jeśli uznają, że została ona ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.     W przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa, na podstawie wniesionego odwołania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania.

 

3.     Procedurę odwoławczą określa Rozporządzenie, o którym mowa we wstępie.

 

 

UWAGI  KOŃCOWE

 

§ 37

 

1.     Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów są integralną częścią
Statutu Szkoły.

 

2.     Jeden raz w ciągu roku szkolnego będzie dokonywana ewaluacja funkcjonowania systemu za pomocą ankiet.

 

3.     Z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów zapoznawani są corocznie Rodzice uczniów na pierwszym ogólnym spotkaniu z wychowawcami.

 

4.     Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane
są indywidualnie na podstawie przepisów prawa oświatowego.

 

5.     Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może odejść od egzekwowania od ucznia stosowania się do niniejszego regulaminu lecz uzasadnienie musi zostać odnotowane w protokole posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Ocenianie pomocnicze w klasach I –III.

 

 

1.     z przedmiotów edukacyjnych

 

dla rodziców na osiągnięcie przez ucznia umiejętności i wiadomości

 

                   A – poziom pełny

B – poziom częściowy

C – poziom minimalny

 

dla ucznia podczas oceniania bieżącego

 

wspaniale

bardzo ładnie

ładnie

zadowalająco

niewystarczająco

popraw się ( musisz jeszcze dużo pracować)

 

 

2.     zachowania

 

Kółeczko czerwone   - zachowujesz się wzorowo

 

Kółeczko zielone      -  zachowujesz się poprawnie

 

Kółeczko czarne       -  musisz poprawić swoje zachowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2                                                    
                                                                             
Krośnica, dnia ......................
 
                                                               

                                                                       

 

 

PAN/-i/ ...........................................................

 

..........................................................

 

 

 

            Wychowawca klasy ............informuje, że syn (córka) .................................................... zagrożony /-a/ jest oceną niedostateczną z następujących przedmiotów:

 

 

            1......................................................               .......................................................

                                                                                              (podpis nauczyciela przedmiotu)

 

            2. ....................................................               .......................................................

                                                                                              (podpis nauczyciela przedmiotu)

 

            3. ...................................................                .......................................................

                                                                                              (podpis nauczyciela przedmiotu)

 

            ..........................................................             .

                        (podpis wychowawcy)                                                    

 

 

 

Otrzymałem /-am/ dnia..........................................................

                                                   (czytelny podpis rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

Wykaz ocen

przewidywanych, śródrocznych, końcoworocznych

 

Uczeń kl. ....    .....................................................

 

 

Przedmiot

Ocena

Język polski

 

Język angielski

 

Historia

 

Przyroda

 

Matematyka

 

Technika 

 

Informatyka

 

Plastyka

 

Muzyka

 

Wych. fizyczne

 

Religia

 

Zachowanie

 

 

Liczba opuszczonych godzin lekcyjnych .............

w tym nieusprawiedliwionych   .............

Uwagi ..................................................................................

 

 

......................................

(data i podpis wychowawcy)

otrzymałem(am) dnia

 

...............................................

(data i podpis Rodzica/ opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

Przyjmuje się następujące kryteria oceniania zachowania:

 

 

1.     wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

2.     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3.     dbałość o honor i tradycje szkoły,

4.     dbałość o piękno mowy ojczystej,

5.     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

6.     godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

7.     okazywanie szacunku innym osobom, postawa społeczna.

 

 

 

 

Postawa ucznia odpowiadająca ocenie

 

 

OCENA WZOROWA

 

Uczeń:


            -    jest wzorem pod względem punktualności, pilności i zdyscyplinowania,

-         w pełni wykorzystuje swoje uzdolnienia,

-         prowadzi samodoskonalenie,

-         samodzielnie pogłębia wiedzę obejmującą materiał wykraczający poza program szkoły,

-         bierze udział w konkursach przedmiotowych oraz różnych imprezach szkolnych
i pozaszkolnych,

-         aktywnie uczestniczy w pracach SU,

-         samodzielnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły,

-         potrafi wzorowo organizować pracę w zespole i zaangażować w nią innych,

-         cieszy się autorytetem wśród rówieśników,

-         szanuje mienie szkoły i dąży do jego ochrony,

-         jego postępowanie przynosi zaszczyt klasie i szkole,

-         jest współgospodarzem imprez i spotkań szkolnych,

-         pracuje na rzecz szkoły,

-         zawsze reaguje na przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych,

-         zawsze posługuje się pięknym językiem i grzecznie odnosi się do wszystkich,

-         prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

-         nigdy nie używa wulgarnych określeń,

-         zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia, jego zachowanie nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa innych,

-         włącza się do zadań wynikających z programu profilaktycznego szkoły,

-         przynosi zaszczyt szkole, swoją postawą w szkole i poza nią,

-         skutecznie reaguje na niewłaściwe zachowanie się kolegów,

-         łagodzi konflikty i nieporozumienia koleżeńskie,

-         zawsze kulturalnie i taktownie postępuje w stosunku do kolegów i osób starszych, w szkole i środowisku,

-         jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia,

-         dba o swój wygląd i zawsze ubiera się stosownie do okoliczności,

-         szanuje godność osobistą, poglądy i przekonania innych osób,

-         swoją postawą podkreśla szacunek do pracy innych, a także dla mienia społecznego i własności prywatnej,

-         jest zawsze prawdomówny,

-         chętnie pomaga kolegom w nauce, oraz osobom starszym,

-         wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu i innych,

-         zawsze dotrzymuje słowa, trzyma się ustalonych terminów.
 

 

OCENA  BARDZO  DOBRA

 

Uczeń:


-    jest zdyscyplinowany,

-         nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,

-         mogą mu się zdarzyć sporadyczne spóźnienia (do 3),

-         jest aktywny na lekcjach,

-         rozwija własne zainteresowania,

-         bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych,

-         swoją pracą i postawą korzystnie oddziałuje na rówieśników,

-         wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

-         swoim zachowaniem przyczynia się do budowania dobrego wizerunku klasy
i szkoły,

-         często włącza się w organizowanie imprez i spotkań klasowych lub szkolnych,

-         często dotrzymuje słowa i ustalonych terminów,

-         umie dyskutować,

-         nie używa niewłaściwych zwrotów i wyrażeń,

-         stara się o zachowanie kultury słowa,

-         posługuje się poprawnym językiem ojczystym,

-         zna i przestrzega zasad BHP w szkole i poza szkołą,

-         zdarzyło mu się, że spowodował zagrożenie lub zlekceważył zagrożenie, lecz zareagował na zwróconą mu uwagę,

-         cechuje go wysoka kultura bycia, wyróżniająca się tolerancyjną postawą wobec otoczenia,

-         jego zachowanie w każdej sytuacji jest bez zastrzeżeń,

-         dba o swój wygląd,

-         odnosi się z szacunkiem do członków społeczności szkolnej oraz osób dorosłych
i starszych,

-         zwykle postępuje uczciwie i jest prawdomówny,

-         nie uchyla się od pomocy kolegom lub osobom starszym,

-         angażuje się w prace na rzecz zespołu, stara się szanować godność innych.

 

 

OCENA  DOBRA

 

 

Uczeń:


-    osiąga wyniki w nauce odpowiednie do swoich możliwości,

-         może mieć do 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i do 5 spóźnień,

-         zawsze wykonuje polecenia nauczyciela,

-         szanuje prace innych,

-         dba o ład i porządek wokół siebie,

-         bierze udział w pracach na rzecz szkoły,

-         uczestniczy w imprezach i spotkaniach szkolnych, czasem bierze udział w ich przygotowaniach,

-         stosuje wymagane językowe formy grzecznościowe w kontaktach z kolegami
i innymi osobami,

-         na ogół nie używa wulgarnych określeń,

-         zdarzyło mu się, że nie zapanował nad emocjami i użył wulgaryzmów,

-         na ogół przestrzega zasad BHP,

-         czasami kilkakrotnie trzeba było mu zwracać uwagę na to, że jego postępowanie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa innych osób,

-         niekiedy lekceważy zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi,

-         spełnia przeważnie wymogi ucznia bardzo dobrego, lecz nie zawsze skutecznie reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się kolegów,

-         zdarza się, że jest niestosownie ubrany,

-         zdarzyło się, że nie postąpił uczciwie w stosunkach międzyludzkich, nie zareagował na ewidentny przejaw zła,

-         naraził na nieznaczny uszczerbek mienie cudze lub publiczne,

-         pomaga innym, lecz nie z własnej inicjatywy,

-         nie uchyla się od prac na rzecz zespołu.

 

 

OCENA  POPRAWNA

 

Uczeń:  

  

-    bierze udział w zajęciach lekcyjnych, ale nie wykorzystuje w pełni swoich
                  zdolności,

-         brak mu ambicji, nie stara się uzyskać lepszych wyników, zadawala się oceną niższą,

-         może mieć 10 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień,

-         nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela,

-         czasem bierze udział w pracach na rzecz szkoły i klasy lecz wykonuje to bez większego zaangażowania,

-         nie zawsze wywiązuje się z przydzielonych zadań,

-         jest biernym uczestnikiem imprez klasowych i szkolnych,

-         zna formy grzecznościowe, lecz często ich nie przestrzega w stosunku do kolegów,

-         bywa nietaktowny,

-         często używa wulgaryzmów,

-         zdarzyło mu się sporadyczne nieprzestrzeganie przepisów BHP i regulaminów szkolnych,

-         lekceważy zagrożenia, nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi,

-         poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią,

-         jest obojętny na niewłaściwe zachowanie się innych,

-         kilkatrotnie zwracano mu uwagę na niestosowność stroju lub brak zachowania higieny,

-         często nie przestrzega zasady uczciwości,

-         zwykle nie reaguje na przejawy zła,

-         nie ma skłonności do poszanowania godności innych członków społeczności,

-         niechętny do pracy,

-         unika pracy na rzecz zespołu.

 

 

 

OCENA  NIEODPOWIEDNIA

 

 

Uczeń:

 

-     wykazuje brak systematyczności i pilności w nauce,

-         nie wykazuje chęci nadrobienia braków,

-         często spóźnia się bez usprawiedliwienia,

-         może mieć do 20 godzin nieusprawiedliwionych i 20 spóźnień w semestrze,

-         zakłóca porządek lekcji,

-         nie jest zainteresowany samorozwojem,

-         cechuje go mała aktywność w pracy,

-         nie wywiązuje się należycie z przydzielonych mu zadań,

-         uchyla się od prac zespołowych, wyraźnie nie chce w nich uczestniczyć,

-         wpływa demobilizujaco na pracę innych,

-         nie przestrzega utrzymania ładu i porządku wokół siebie,

-         nie dba o mienie własne ani szkolne,

-         wykazuje obojętność wobec tradycji szkolnych, manifestuje niechęć do zwyczajów szkoły,

-         wulgarnie zwraca się do rówieśników,

-         nie przestrzega form grzecznościowych w stosunku do dorosłych,

-         jest agresywny,

-         nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji,

-         notorycznie łamie przepisy BHP i regulaminy szkolne, przez co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa,

-         mimo upomnień i uwag nie reagował,

-         został złapany na stosowaniu używek,

-         przeszkadza na lekcjach,

-         lekceważąco i arogancko odnosi się do dorosłych i kolegów w szkole i poza nią,

-         stosuje przewagę siły fizycznej w kontaktach z kolegami,

-