• ------------------------------------

    • Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

     Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Krośnicy

      

     Wstęp deklaracji

     Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://spkrosnica.edupage.org/

     Dane teleadresowe jednostki

     Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy

     ul. Ojca Leona 1, 34-450 Krośnica

     Tel : 18 265 01 91

     e-mail: spbrzechwa@interia.pl

      

     Data publikacji strony internetowej: 09.04.2008 r.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

     STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub braków wymienionych poniżej:

     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
     • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

      

     INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

     • możliwość powiększenia liter
     • wersję dla słabowidzących
     • mapę strony
     • podświetlane linki
     • jasne tło

      

     SKRÓTY KLAWIATUROWE:

      

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

      

      

     DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

     Deklarację  sporządzono dnia 23.09.2020r.

     Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły

      

     KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Bochnak

     Tel : 18 265 01 91

     e-mail: spbrzechwa@interia.pl

     Tę samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

      

     PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

     1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, znajdujące się przy ulicy Ojca Leona 1. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada  dodatkowe wejście od strony sali gimnastycznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
     2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
     3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz.
     4. W szkole są dwie klatki schodowe (jedna z nich prowadzi do pierwszego piętra)
     5. Budynek posiada windę (od strony sali gimnastycznej na parter)
     6. Przy sali gimnastycznej znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
     7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
     9. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.