• KLAUZULA INFORMACYJNA

     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                       o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

     1.     Administrator danych:

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy              w Krośnicy ul. Ojca Leona 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 18 265-01-91.

     2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

     W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
     z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
     inspektor@cbi24.pl.

     3.     Cel przetwarzania danych:

     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

     4.     Okres przechowywania danych osobowych:

     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu,
     z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

     5.     Podstawa prawna do przetwarzania danych:

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia.

     6.     Odbiorcy danych:

     Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów prawa.

     7.     Przysługujące prawa:

     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

      - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

     - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

     8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego – nie dotyczy.

     9. Źródło pochodzenia danych:

     Dane osobowe mogą pochodzić od wnioskodawcy, z baz i rejestrów: SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ, PESEL, KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS), REJESTRU PRZESTĘPSTW NA TLE SEKSUALNYM (RSTPS)

     10. Wymóg podania danych:

     Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt. 4 w/w Rozporządzenia.

     11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.