Nawigacja

REKRUTACJA

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny 2018/2019

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

 1. kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2016 poz.59) tzw. kryteria ustawowe, oraz
 2. kryteria określone w Uchwale nr XXVIII/237/2017 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych i publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, tzw. kryteria samorządowe.

 

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
  w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w szkole podstawowej, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

L.p.

Kryteria ustawowe

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2046 ze zm.).

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2046 ze zm.).

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2046 ze zm.).

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2046 ze zm.).

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 r. poz. 697 ze zm.)

 

L.p.

Kryteria określone przez Radę Gminy Krościenko n.D

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

30

-

2.

Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących / wykonujących rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą / studiujących lub uczących się w systemie dziennym,      ALBO

Dziecko pracującego / wykonującego rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą / studiującego lub uczącego się w systemie dziennym rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko

 

20

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu/prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej/studiowaniu lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym

3.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola publicznego, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego a także do szkoły podstawowej przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny

 

8

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego lub szkoły, w której jest oddział/punkt przedszkolny

4.

Dziecko z rodziny, w której tylko jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje / wykonuje rolniczą lub  pozarolniczą działalność gospodarczą / studiuje lub uczy się w systemie dziennym

 

6

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu/prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej/studiowaniu lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym

5.

Dziecko, którego adres zamieszkania mieści się najbliżej siedziby danego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, punktu przedszkolnego

 

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy
  ul. Ojca Leona 1
  34- 450 Krościenko n. D.
  NIP: 735-10-27-175
  REGON: 490672398
 • 0-18-265-01-91 sekretariat, fax
  0-18-265-01-90 dyrektor Szkoły

Galeria zdjęć