• EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
     • EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

     •  

      4 czerwca 2019 roku uczniowie klasy czwartej przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową, aby móc być posiadaczem pierwszego „prawa jazdy” należało, zgłębić przepisy ruchu drogowego i pozytywnie zaliczyć test teoretyczny. Następnie uczniowie przystąpili do pokonywania toru przeszkód przygotowanego przez Funkcjonariuszy Policji Komedy Powiatowej – Wydziału Ruchu Drogowego w Nowym Targu. Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy! Życzymy bezpiecznej jazdy na jednośladach.

    • NASZA SZKOŁA DLA ZIEMI
     • NASZA SZKOŁA DLA ZIEMI

     • Dnia 6. 06. 2019 roku obchodziliśmy w Szkole Dzień Ziemi i Dzień Środowiska Naturalnego. Uczniowie przyszli ubrani w barwy Ziemi. Każda klasa zobowiązała się wypełniać przez cały rok drobne postanowienie ratujące naturalne środowisko. Postanowienia zostały umieszczone na szkolnej gazetce i będą przypominać o podjętych decyzjach. Klasa VIII posadziła przed Szkołą ozdobny krzew, co wejdzie do tradycji Szkoły. Krzew będzie przypominać uczniom o latach spędzonych w Szkole i stanowić ładną ozdobę szkolnego podwórka. 

    • WYCIECZKI 2018/2019
     • WYCIECZKI 2018/2019

     • Klasy piąte i klasa siódma były w tym roku szkolnym na wycieczce w Ojcowskim Parku Narodowym. W programie wycieczki było:  zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego OPN, ruin zamku w Ojcowie, spacer Doliną Prądnika, Brama Krakowska, zwiedzanie dziedzińca zamku w Pieskowej Skale, spacer do Maczugi Herkulesa, zwiedzamie Jaskini Łokietka.

       

      Dnia 31 maja uczniowie klas 2 i 3 udali się na wycieczkę do Szczyrzyca. W Szczyrzycu uczniowie zwiedzili Opactwo Cystersów, a następnie udali się do Wioski Indiańskiej. W trakcie pobytu w wiosce uczniowie brali udział  w warsztatach rękodzieła oraz uczestniczyli w różnych konkurencjach sportowych. Dzieci zapoznały się także z życiem, zwyczajami i tradycjami Indian. Na koniec pobytu wszyscy mogli zakupić sobie indiańskie pamiątki.

       

    • EASY ENGLISH
     • EASY ENGLISH

     • 14.05.2018 w Szkole Podstawowej w Grywałdzie odbyła się już trzecia edycja konkursu językowego "Easy English" organizowanego przez szkoły podstawowe z naszej gminy. Do drugiego etapu zakwalifikowano łącznie pięć osób z naszej szkoły, które pokonały swoich rówieśników podczas eliminacji szkolnych. Podczas etapu gminnego uczniowie zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi znajomość słownictwa, gramatyki, komunikacji oraz rozumienia tekstów pisanych. Oto jak poradzili sobie uczniowie naszej szkoły:
      - Patryk Rajczak II miejsce w kategorii klas IV
      - Kacper Pyter - udział w kategorii klas V
      - Marta Siedlarczyk III miejsce w w kategorii klas VI
      - Marcin Wojtaszek III miejsce w kategorii klas VII
      - Jakub Ganske III miejsce w kategorii klas VIII
      Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu która odbędzie się już za rok.

    • SING SONG 2019
     • SING SONG 2019

     • 31.05.2019r. cztery uczennice naszej Szkoły wzięły udział w 8. Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej, który co roku organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n. D. W konkursie wzięło udział 35 uczestników z dwóch kategorii: klas IV-VI oraz klas VII, VIII i 3 gimnazjum. Jury konkursu oceniało walory głosowe, muzykalność, poprawność językową, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. Dziękujemy pani Marii Cepuch za przygotowanie uczestniczek do konkursu.

    • LEKCJA MUZEALNA
     • LEKCJA MUZEALNA

     • W piątek 24 maja 2019 roku uczniowie klas 4, 5a, 5b i 6 wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „ Król Kazimierz III Wielki – budowniczy zamków granicznych”, która odbyła się w Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya w Szlachtowej. Zajęcia były bardzo interesujące, uczniowie wykazali się dużą wiedzą historyczną na temat ostatniego władcy z dynastii Piastów. Z zaciekawieniem również słuchali pani przewodnik, która oprowadziła ich po muzeum i przybliżyła im kulturę naszego regionu.

     • REKRUTACJA DO PROJEKTU" MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE"

     •                          Rekrutacja do projektu – zmiana terminu

      Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

       

      W związku ze zmianą daty zakończenia roku szkolnego zmianie uległ także termin rekrutacji do projektu  doradztwa zawodowego w ramach Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II 

      Rozpoczęcie rekrutacji – 27 maja 2019r.

      Zakończenie- 7 czerwca 2019r.

      W Szkole Podstawowej  w Krośnicy prowadzona jest rekrutacja uczniów klasy VII do projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

      Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

      Działania projektowe będą skoncentrowane na wsparciu rozwoju branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.

      W ramach projektu uczniowie biorą udział w:

      - zajęciach warsztatowych z doradztwa zawodowego,

      - konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym,

      - Festiwalu Zawodów w Krakowie.

      Joanna Pyrdoł

       

      Gmina Krościenko nad Dunajcem

       

       

       

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa

      edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/achInformacji

      i Karieryw ramach projektu

      „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

       

       

       

       

      § 1

      Postanowienia ogólne

       

       1. Projekt realizowany jest od 01.2016 roku do 31.12. 2021 roku.
       2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
       3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach
        z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
       4. W SP nr 2 w Krościenku nad Dunajcem zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
       5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”.

       

       

      § 2

      Słownik pojęć

      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

       

      1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
      2. Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
      3. Partnerze projektu – należy przez to rozumieć powiat/gminę Krościenko nad Dunajcem.
      4. Szkole/szkołach– należy przez to rozumieć szkołę SP nr 2 w Krościenku nad Dunajcem.
      5. SPInKa–Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
      6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
       w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
      7. Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego –należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych - IPD.
      8. Zajęciach –należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne
       z doradztwa zawodowego.

       

      § 3

      Zakres wsparcia

       

      1. Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
      2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
      3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

       

      § 4

      Zasady rekrutacji

       

      1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie szkoły/szkół prowadzonych przez partnera Gminę Krościenko nad Dunajcem.
      2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
      3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
      4. Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest  Szkoła/Partner ...**
      5. Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
      6. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
      7. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

       

       

      § 5

      Proces rekrutacji

       

      1. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
       1. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.
      2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna/Komisje Rekrutacyjne powołane przez Partnera. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału
       w projekcie.
      3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.
      4. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje.
      5. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
       1. Deklarację o uczestnictwie w projekcie.
       2. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu).
       3. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowychdo systemu SL 2014.

       

                 

       

      § 6

      Warunki udziału w projekcie

       

      1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
       1. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa
        w § 5 ust. 1 oraz ust. 11 niniejszego Regulaminu.
       2. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
       3. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
      2. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

       

       

                                                                               § 7

      Prawa i obowiązki uczestników

       

      1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
      2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
      3. Uczestnik ma prawo do:
      1. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
      2. otrzymania pomocy dydaktycznych,
      3. otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
      4. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
      1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
      1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
      2. każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
       i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.
      3. wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli
       i ewaluacji projektu.

       

                                                                            § 8

      Postanowienia końcowe

       

      1. Niniejszy regulamin wchodzi wżycie dniu 20.05.2019.
      2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Partner w konsultacji z Liderem projektu.
      3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • KWITNĄCE SERCA
     • KWITNĄCE SERCA

     • Nasza Szkoła uczestniczyła w akcji charytatywnej na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB oraz  Stowarzyszenia Pro Salute. Celem inicjatywy było  utworzenie największego ogólnopolskiego dywanu z serduszkowych kwiatów oraz wsparcie dzieci z dystrofią mięśniową i pokazanie im, że nie są osamotnione w swojej chorobie

      W akcji uczestniczyło około 80 uczniów naszej Szkoły. Zadaniem uczestników było przygotowanie serduszek, ułożenie ich w kwiaty oraz wykonanie dywanu. Udało nam się przygotować dywan o powierzchni 12,6 m². Do jego wykonania wykorzystaliśmy 4204 serca, które ułożyliśmy w 1051 kwiatów.

       

    • SŁUCHAJ, ZROZUM, NIE OCENIAJ
     • SŁUCHAJ, ZROZUM, NIE OCENIAJ

     • Uczniowie z klasy VI przygotowali krótkie przedstawienia pt. Słuchaj! Zrozum! Nie oceniaj! Scenariusz występu został opracowany na podstawie fragmentów powieści omawianych na języku polskim. Były to między innymi: Oskar i pani Róża, Tydzień Konstancji, Anka oraz Kosmita.

      Zgodnie z przesłaniem przedstawienie miało przybliżyć uczniom problemy osób niepełnosprawnych, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu. Uczniowie wybrali dwa hasła, które towarzyszyły ich występom. Były to:  tolerancja i empatia.

    • PIŁKA NOŻNA
     • PIŁKA NOŻNA

     • Uczniowie z klas 4 – 6 wzięli udział w zawodach piłki nożnej na poziomie Ośrodka Pieniny, które odbyły się na Orliku w Maniowach 7. 05. 2019 r. Rywalizacja toczyła się pomiędzy szkołami: SP nr. 1 w Szczawnicy, SP w Ochotnicy, SP w Sromowcach Niżnych, SP Łapszanka i SP Krośnica.

      Nasi chłopcy zajęli w zawodach 2 miejsce i zakwalifikowali się do zawodów powiatowych w Nowym Targu.

      Chłopcy klas IV- VI po zaciętych pojedynkach zajęli drugie miejsce w powiecie nowotarskim.

      Wiecej informacji na stronie:

      https://pck.nowotarski.org.pl/igrzyska-komunikaty/1216/powiatowe-igrzyska-dzieci-w-pilce-noznej-chlopcow-

    • CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
     • CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

     • Eliminacje gminne w czwórboju lekkoatletycznym odbyły się 25 kwietnia 2019 roku na stadionie klubu SKS Sokolica w Krościenku nad Dunajcem.

      W kategorii chłopców zdobyliśmy pierwsze miejsce i awansowaliśmy do zawodów Ośrodka Pieniny. Dziewczyny ukończyły zawody na 3 miejscu.

      Reprezentacja chłopców uczestniczyła w zawodach Ośrodka które odbyły się25 kwietnia  w Maniowach. Chłopcy z wielkim zapałem walczyli o każdy punkt pobijając własne i szkolne rekordy z poszczególnych dyscyplin. Ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce. Indywidulanie trzecią lokatę zajął Jakub Jaworski, a czwartą Filip Wolski.

      Drużyna w składzie: Jakub Jaworski, Fili Wolski, Jakub Górecki, Michał Ponicki, Krystian Tokarczyk, Sebastian Kowalczyk awansowała do zawodów powiatowych.


     • "W ŚWIECIE DZIECĘCEJ POEZJI"

     • 10 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków "W świecie dziecięcej poezji" Naszą Szkołę reprezentowało czworo dzieci:

      - Kacper D.- kl. 0b

      - Jakub J. - kl. 0b

      - Wiktoria T. - kl. 0a

      - Maciej Z. - kl. 0a 

      W grupie pięciolatków Jakub J. zdobył II miejsce , oraz w grupie sześciolatków Maciej Z. zdobył również II miejsce .

      Serdecznie gratulujemy !!!!

       

     • OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA

     •   Klasa VB z wychowawczynią przygotowała w tym roku akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie wcielili się w posłów, marszałków oraz króla i przedstawili obrady Sejmu Wielkiego oraz scenę uchwalenia Konstytucji. Na końcu był krótki test wiedzy o tamtych wydarzeniach.

     • PROJEKT SPInKA- DORADZTWO ZAWODOWE

     • Gmina Krościenko nad Dunajcem została Partnerem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który realizowany jest od września 2017 roku.  Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi ( uczniów klasy VIII) stojących przed wyborem drogi zawodowej. W ramach projektu młodzież uczestniczy w zajęciach warsztatowych
      i indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.

               Dzięki funduszom pochodzącym z projektu uczniowie wzięli udział w Festiwalu Zawodów w Krakowie.

       Rekrutacja na rok 2019/2020 prowadzona będzie od 3. 06. 2019 do 10.06.2019.

      (Dotyczy obecnych klas 7)

                                                                                                     Joanna Pyrdoł-doradca zawodowy

       

     • IV PRZERWA NA CZYTANIE

     • W dniu 8.05.2019 r nasza Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej  akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie pt. " IV Przerwa na czytanie " w ramach społecznej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" .  W akcji udział wzięły  202 osoby ( uczniowie, nauczyciele, administracja), każdy czytał swoją książkę w wybranym przez siebie miejscu  na dwóch przerwach międzylekcyjnych. Najmłodszym uczniom naszej Szkoły została stworzona tzw. " Strefa czytania" gdzie nauczyciele na głos czytali dzieciom wybrane bajki.

       

      Celem akcji jest:

      - promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

      - zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu,

      - pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe.

       

      Organizator: Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. 

       

     • SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

     • W naszej Szkole dnia 25 kwietnia odbył się coroczny konkurs pt. „Super czytelnik”. Brali w nim udział uczniowie klas I, II,III. Poziom konkursu był wysoki, a jednocześnie wyrównany. Uczniowie biorący w nim udział to wspaniali czytelnicy zapamiętujący mnóstwo szczegółów z danej lektury.

      Ostatecznie ilość zdobytych punktów zdecydowała,że:

      klasa I

      1 miejsce: Jakub Mężyk

      2 miejsce: Julia Mordak

      3 miejsce: Maja Tkaczyk

       

      klasa II

      1 miejsce: Milena Pichniarczyk

      2 miejsce: Igor Wolski

      3 miejsce: Marlena Hryc

       

      klasa III

      1 miejsce: Franciszek Wojtaszek

      2 miejsce: Kornel Wolski

       

      WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

       

       

     • PIŁKA RĘCZNA

     • Reprezentacja chłopców i dziewcząt wzięła udział w eliminacjach gminnych z piłki ręcznej. Po zaciętej walce chłopcy zajęli II miejsce przegrywając z reprezentacją Grywałdu.Dziewczyny wyszły zwycięsko z tego turnieju i awansowały do zawodów Ośrodka Pieniny.Mecze zostały rozegrane na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem.

      Zawody Ośrodka Pieniny odbyły sie 4 kwietnia w Maniowach. Drużyna naszych dziewcząt zajęła czwarte miejsce.

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.